Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

35:1 vyqhl msh `t-kl-jdt bny ysr`l vy`mr `lhm `lh hdbrym `sr-&vh yhvh ljst `tm.

35:2 sst ymym tjsh ml`kh vbyvm hsbyjy yhyh lkm qds sbt sbtvn lyhvh kl-hjsh bv ml`kh yvmt.

35:3 l`-tbjrv `s bkl msbtykm byvm hsbt.

35:4 vy`mr msh `l-kl-jdt bny-ysr`l l`mr zh hdbr `sr-&vh yhvh l`mr.

35:5 qxv m`tkm trvmh lyhvh kl ndyb lbv yby`h `t trvmt yhvh zhb vk$p vnxst.

35:6 vtklt v`rgmn vtvljt sny vss vjzym.

35:7 vjrt `ylm m`dmym vjrt txsym vj&y s+ym.

35:8 vsmn lm`vr vbsmym lsmn hmsxh vlq+rt h$mym.

35:9 v`bny-shm v`bny ml`ym l`pvd vlxsn.

35:10 vkl-xkm-lb bkm yb`v vyjsv `t kl-`sr &vh yhvh.

35:11 `t-hmskn `t-`hlv v`t-mk$hv `t-qr$yv v`t-qrsyv `t-bryxv `t- jmdyv v`t-`dnyv.

35:12 `t-h`rn v`t-bdyv `t-hkprt v`t prkt hm$k.

35:13 `t-hslxn v`t-bdyv v`t-kl-klyv v`t lxm hpnym.

35:14 v`t-mnrt hm`vr v`t-klyh v`t-nrtyh v`t smn hm`vr.

35:15 v`t-mzbx hq+rt v`t-bdyv v`t smn hmsxh v`t q+rt h$mym v`t-m$k hptx lptx hmskn.

35:16 `t mzbx hjlh v`t-mkbr hnxst `sr-lv `t-bdyv v`t-kl-klyv `t- hkyr v`t-knv.

35:17 `t qljy hx&r `t-jmdyv v`t-`dnyh v`t m$k sjr hx&r.

35:18 `t-ytdt hmskn v`t-ytdt hx&r v`t-mytryhm.

35:19 `t-bgdy hsrd lsrt bqds `t-bgdy hqds l`hrn hkhn v`t-bgdy bnyv lkhn.

35:20 vy&`v kl-jdt bny-ysr`l mlpny msh.

35:21 vyb`v kl-`ys `sr-ns`v lbv vkl `sr ndbh rvxv `tv hby`v `t- trvmt yhvh lml`kt `hl mvjd vlkl-jbdtv vlbgdy hqds.

35:22 vyb`v h`nsym jl-hnsym kl ndyb lb hby`v xx vnzm v+bjt vkvmz kl-kly zhb vkl-`ys `sr hnyp tnvpt zhb lyhvh.

35:23 vkl-`ys `sr-nm&` `tv tklt v`rgmn vtvljt sny vss vjzym vjrt `ylm m`dmym vjrt txsym hby`v.

35:24 kl-mrym trvmt k$p vnxst hby`v `t trvmt yhvh vkl `sr nm&` `tv j&y s+ym lkl-ml`kt hjbdh hby`v.

35:25 vkl-`sh xkmt-lb bydyh +vv vyby`v m+vh `t-htklt v`t-h`rgmn `t- tvljt hsny v`t-hss.

35:26 vkl-hnsym `sr ns` lbn `tnh bxkmh +vv `t-hjzym.

35:27 vhns`m hby`v `t `bny hshm v`t `bny hml`ym l`pvd vlxsn.

35:28 v`t-hbsm v`t-hsmn lm`vr vlsmn hmsxh vlq+rt h$mym.

35:29 kl-`ys v`sh `sr ndb lbm `tm lhby` lkl-hml`kh `sr &vh yhvh ljsvt byd-msh hby`v bny-ysr`l ndbh lyhvh.

35:30 vy`mr msh `l-bny ysr`l r`v qr` yhvh bsm b&l`l bn-`vry bn-xvr lm+h yhvdh.

35:31 vyml` `tv rvx `lhym bxkmh btbvnh vbdjt vbkl-ml`kh.

35:32 vlxsb mxsbt ljst bzhb vbk$p vbnxst.

35:33 vbxrst `bn lml`t vbxrst j& ljsvt bkl-ml`kt mxsbt.

35:34 vlhvrt ntn blbv hv` v`hly`b bn-`xy$mk lm+h-dn.

35:35 ml` `tm xkmt-lb ljsvt kl-ml`kt xrs vxsb vrqm btklt vb`rgmn btvljt hsny vbss v`rg jsy kl-ml`kh vxsby mxsbt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase