Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

7:1 vy`mr yhvh `l-msh r`h nttyk `lhym lprjh v`hrn `xyk yhyh nby`k.

7:2 `th tdbr `t kl-`sr `&vk v`hrn `xyk ydbr `l-prjh vslx `t-bny- ysr`l m`r&v.

7:3 v`ny `qsh `t-lb prjh vhrbyty `t-`tty v`t-mvpty b`r& m&rym.

7:4 vl`-ysmj `lkm prjh vntty `t-ydy bm&rym vhv&`ty `t-&b`ty `t- jmy bny-ysr`l m`r& m&rym bsp+ym gdlym.

7:5 vydjv m&rym ky-`ny yhvh bn+ty `t-ydy jl-m&rym vhv&`ty `t-bny- ysr`l mtvkm.

7:6 vyjs msh v`hrn k`sr &vh yhvh `tm kn jsv.

7:7 vmsh bn-smnym snh v`hrn bn-sls vsmnym snh bdbrm `l-prjh.

7:8 vy`mr yhvh `l-msh v`l-`hrn l`mr.

7:9 ky ydbr `lkm prjh l`mr tnv lkm mvpt v`mrt `l-`hrn qx `t-m+k vhslk lpny-prjh yhy ltnyn.

7:10 vyb` msh v`hrn `l-prjh vyjsv kn k`sr &vh yhvh vyslk `hrn `t- m+hv lpny prjh vlpny jbdyv vyhy ltnyn.

7:11 vyqr` gm-prjh lxkmym vlmkspym vyjsv gm-hm xr+my m&rym blh+yhm kn.

7:12 vyslykv `ys m+hv vyhyv ltnynm vyblj m+h-`hrn `t-m+tm.

7:13 vyxzq lb prjh vl` smj `lhm k`sr dbr yhvh.

7:14 vy`mr yhvh `l-msh kbd lb prjh m`n lslx hjm.

7:15 lk `l-prjh bbqr hnh y&` hmymh vn&bt lqr`tv jl-spt hy`r vhm+h `sr-nhpk lnxs tqx bydk.

7:16 v`mrt `lyv yhvh `lhy hjbrym slxny `lyk l`mr slx `t-jmy vyjbdny bmdbr vhnh l`-smjt jd-kh.

7:17 kh `mr yhvh bz`t tdj ky `ny yhvh hnh `nky mkh bm+h `sr-bydy jl-hmym `sr by`r vnhpkv ldm.

7:18 vhdgh `sr-by`r tmvt vb`s hy`r vnl`v m&rym lstvt mym mn-hy`r.

7:19 vy`mr yhvh `l-msh `mr `l-`hrn qx m+k vn+h-ydk jl-mymy m&rym jl-nhrtm jl-y`ryhm vjl-`gmyhm vjl kl-mqvh mymyhm vyhyv-dm vhyh dm bkl-`r& m&rym vbj&ym vb`bnym.

7:20 vyjsv-kn msh v`hrn k`sr &vh yhvh vyrm bm+h vyk `t-hmym `sr by`r ljyny prjh vljyny jbdyv vyhpkv kl-hmym `sr-by`r ldm.

7:21 vhdgh `sr-by`r mth vyb`s hy`r vl`-yklv m&rym lstvt mym mn- hy`r vyhy hdm bkl-`r& m&rym.

7:22 vyjsv-kn xr+my m&rym bl+yhm vyxzq lb-prjh vl`-smj `lhm k`sr dbr yhvh.

7:23 vypn prjh vyb` `l-bytv vl`-st lbv gm-lz`t.

7:24 vyxprv kl-m&rym $bybt hy`r mym lstvt ky l` yklv lstt mmymy hy`r.

7:25 vyml` sbjt ymym `xry hkvt-yhvh `t-hy`r.

7:26 vy`mr yhvh `l-msh b` `l-prjh v`mrt `lyv kh `mr yhvh slx `t- jmy vyjbdny.

7:27 v`m-m`n `th lslx hnh `nky ngp `t-kl-gbvlk b&prdjym.

7:28 vsr& hy`r &prdjym vjlv vb`v bbytk vbxdr mskbk vjl-m+tk vbbyt jbdyk vbjmk vbtnvryk vbms`rvtyk.

7:29 vbkh vbjmk vbkl-jbdyk yjlv h&prdjym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase