Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

27:1 vjsyt `t-hmzbx j&y s+ym xms `mvt `rk vxms `mvt rxb rbvj yhyh hmzbx vsls `mvt qmtv.

27:2 vjsyt qrntyv jl `rbj pntyv mmnv thyyn qrntyv v&pyt `tv nxst.

27:3 vjsyt $yrtyv ldsnv vyjyv vmzrqtyv vmzlgtyv vmxttyv lkl-klyv tjsh nxst.

27:4 vjsyt lv mkbr mjsh rst nxst vjsyt jl-hrst `rbj +bjt nxst jl `rbj q&vtyv.

27:5 vntth `th txt krkb hmzbx mlm+h vhyth hrst jd x&y hmzbx.

27:6 vjsyt bdym lmzbx bdy j&y s+ym v&pyt `tm nxst.

27:7 vhvb` `t-bdyv b+bjt vhyv hbdym jl-sty &ljt hmzbx bs`t `tv.

27:8 nbvb lxt tjsh `tv k`sr hr`h `tk bhr kn yjsv.

27:9 vjsyt `t x&r hmskn lp`t ngb-tymnh qljym lx&r ss mszr m`h b`mh `rk lp`h h`xt.

27:10 vjmdyv jsrym v`dnyhm jsrym nxst vvy hjmdym vxsqyhm k$p.

27:11 vkn lp`t &pvn b`rk qljym m`h `rk vjmdv jsrym v`dnyhm jsrym nxst vvy hjmdym vxsqyhm k$p.

27:12 vrxb hx&r lp`t-ym qljym xmsym `mh jmdyhm jsrh v`dnyhm jsrh.

27:13 vrxb hx&r lp`t qdmh mzrxh xmsym `mh.

27:14 vxms jsrh `mh qljym lktp jmdyhm slsh v`dnyhm slsh.

27:15 vlktp hsnyt xms jsrh qljym jmdyhm slsh v`dnyhm slsh.

27:16 vlsjr hx&r m$k jsrym `mh tklt v`rgmn vtvljt sny vss mszr mjsh rqm jmdyhm `rbjh v`dnyhm `rbjh.

27:17 kl-jmvdy hx&r $byb mxsqym k$p vvyhm k$p v`dnyhm nxst.

27:18 `rk hx&r m`h b`mh vrxb xmsym bxmsym vqmh xms `mvt ss mszr v`dnyhm nxst.

27:19 lkl kly hmskn bkl jbdtv vkl-ytdtyv vkl-ytdt hx&r nxst.

27:20 v`th t&vh `t-bny ysr`l vyqxv `lyk smn zyt zk ktyt lm`vr lhjlt nr tmyd.

27:21 b`hl mvjd mxv& lprkt `sr jl-hjdt yjrk `tv `hrn vbnyv mjrb jd- bqr lpny yhvh xqt jvlm ldrtm m`t bny ysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase