Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

29:1 vzh hdbr `sr-tjsh lhm lqds `tm lkhn ly lqx pr `xd bn-bqr v`ylm snym tmymm.

29:2 vlxm m&vt vxlt m&t blvlt bsmn vrqyqy m&vt msxym bsmn $lt x+ym tjsh `tm.

29:3 vntt `vtm jl-$l `xd vhqrbt `tm b$l v`t-hpr v`t sny h`ylm.

29:4 v`t-`hrn v`t-bnyv tqryb `l-ptx `hl mvjd vrx&t `tm bmym.

29:5 vlqxt `t-hbgdym vhlbst `t-`hrn `t-hktnt v`t mjyl h`pd v`t- h`pd v`t-hxsn v`pdt lv bxsb h`pd.

29:6 vsmt hm&npt jl-r`sv vntt `t-nzr hqds jl-hm&npt.

29:7 vlqxt `t-smn hmsxh vy&qt jl-r`sv vmsxt `tv.

29:8 v`t-bnyv tqryb vhlbstm ktnt.

29:9 vxgrt `tm `bn+ `hrn vbnyv vxbst lhm mgbjt vhyth lhm khnh lxqt jvlm vml`t yd-`hrn vyd-bnyv.

29:10 vhqrbt `t-hpr lpny `hl mvjd v$mk `hrn vbnyv `t-ydyhm jl-r`s hpr.

29:11 vsx+t `t-hpr lpny yhvh ptx `hl mvjd.

29:12 vlqxt mdm hpr vntth jl-qrnt hmzbx b`&bjk v`t-kl-hdm tspk `l- y$vd hmzbx.

29:13 vlqxt `t-kl-hxlb hmk$h `t-hqrb v`t hytrt jl-hkbd v`t sty hklyt v`t-hxlb `sr jlyhn vhq+rt hmzbxh.

29:14 v`t-bsr hpr v`t-jrv v`t-prsv tsrp b`s mxv& lmxnh x+`t hv`.

29:15 v`t-h`yl h`xd tqx v$mkv `hrn vbnyv `t-ydyhm jl-r`s h`yl.

29:16 vsx+t `t-h`yl vlqxt `t-dmv vzrqt jl-hmzbx $byb.

29:17 v`t-h`yl tntx lntxyv vrx&t qrbv vkrjyv vntt jl-ntxyv vjl- r`sv.

29:18 vhq+rt `t-kl-h`yl hmzbxh jlh hv` lyhvh ryx nyxvx `sh lyhvh hv`.

29:19 vlqxt `t h`yl hsny v$mk `hrn vbnyv `t-ydyhm jl-r`s h`yl.

29:20 vsx+t `t-h`yl vlqxt mdmv vntth jl-tnvk `zn `hrn vjl-tnvk `zn bnyv hymnyt vjl-bhn ydm hymnyt vjl-bhn rglm hymnyt vzrqt `t-hdm jl-hmzbx $byb.

29:21 vlqxt mn-hdm `sr jl-hmzbx vmsmn hmsxh vhzyt jl-`hrn vjl- bgdyv vjl-bnyv vjl-bgdy bnyv `tv vqds hv` vbgdyv vbnyv vbgdy bnyv `tv.

29:22 vlqxt mn-h`yl hxlb vh`lyh v`t-hxlb hmk$h `t-hqrb v`t ytrt hkbd v`t sty hklyt v`t-hxlb `sr jlyhn v`t svq hymyn ky `yl ml`ym hv`.

29:23 vkkr lxm `xt vxlt lxm smn `xt vrqyq `xd m$l hm&vt `sr lpny yhvh.

29:24 vsmt hkl jl kpy `hrn vjl kpy bnyv vhnpt `tm tnvph lpny yhvh.

29:25 vlqxt `tm mydm vhq+rt hmzbxh jl-hjlh lryx nyxvx lpny yhvh `sh hv` lyhvh.

29:26 vlqxt `t-hxzh m`yl hml`ym `sr l`hrn vhnpt `tv tnvph lpny yhvh vhyh lk lmnh.

29:27 vqdst `t xzh htnvph v`t svq htrvmh `sr hvnp v`sr hvrm m`yl hml`ym m`sr l`hrn vm`sr lbnyv.

29:28 vhyh l`hrn vlbnyv lxq-jvlm m`t bny ysr`l ky trvmh hv` vtrvmh yhyh m`t bny-ysr`l mzbxy slmyhm trvmtm lyhvh.

29:29 vbgdy hqds `sr l`hrn yhyv lbnyv `xryv lmsxh bhm vlml`-bm `t- ydm.

29:30 sbjt ymym ylbsm hkhn txtyv mbnyv `sr yb` `l-`hl mvjd lsrt bqds.

29:31 v`t `yl hml`ym tqx vbslt `t-bsrv bmqm qds.

29:32 v`kl `hrn vbnyv `t-bsr h`yl v`t-hlxm `sr b$l ptx `hl mvjd.

29:33 v`klv `tm `sr kpr bhm lml` `t-ydm lqds `tm vzr l`-y`kl ky- qds hm.

29:34 v`m-yvtr mbsr hml`ym vmn-hlxm jd-hbqr vsrpt `t-hnvtr b`s l` y`kl ky-qds hv`.

29:35 vjsyt l`hrn vlbnyv kkh kkl `sr-&vyty `tkh sbjt ymym tml` ydm.

29:36 vpr x+`t tjsh lyvm jl-hkprym vx+`t jl-hmzbx bkprk jlyv vmsxt `tv lqdsv.

29:37 sbjt ymym tkpr jl-hmzbx vqdst `tv vhyh hmzbx qds qdsym kl- hngj bmzbx yqds.

29:38 vzh `sr tjsh jl-hmzbx kbsym bny-snh snym lyvm tmyd.

29:39 `t-hkbs h`xd tjsh bbqr v`t hkbs hsny tjsh byn hjrbym.

29:40 vjsrn $lt blvl bsmn ktyt rbj hhyn vn$k rbyjt hhyn yyn lkbs h`xd.

29:41 v`t hkbs hsny tjsh byn hjrbym kmnxt hbqr vkn$kh tjsh-lh lryx nyxx `sh lyhvh.

29:42 jlt tmyd ldrtykm ptx `hl-mvjd lpny yhvh `sr `vjd lkm smh ldbr `lyk sm.

29:43 vnjdty smh lbny ysr`l vnqds bkbdy.

29:44 vqdsty `t-`hl mvjd v`t-hmzbx v`t-`hrn v`t-bnyv `qds lkhn ly.

29:45 vsknty btvk bny ysr`l vhyyty lhm l`lhym.

29:46 vydjv ky `ny yhvh `lhyhm `sr hv&`ty `tm m`r& m&rym lskny btvkm `ny yhvh `lhyhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase