Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

28:1 v`th hqrb `lyk `t-`hrn `xyk v`t-bnyv `tv mtvk bny ysr`l lkhnv- ly `hrn ndb v`byhv` `ljzr v`ytmr bny `hrn.

28:2 vjsyt bgdy-qds l`hrn `xyk lkbvd vltp`rt.

28:3 v`th tdbr `l-kl-xkmy-lb `sr ml`tyv rvx xkmh vjsv `t-bgdy `hrn lqdsv lkhnv-ly.

28:4 v`lh hbgdym `sr yjsv xsn v`pvd vmjyl vktnt tsb& m&npt v`bn+ vjsv bgdy-qds l`hrn `xyk vlbnyv lkhnv-ly.

28:5 vhm yqxv `t-hzhb v`t-htklt v`t-h`rgmn v`t-tvljt hsny v`t-hss.

28:6 vjsv `t-h`pd zhb tklt v`rgmn tvljt sny vss mszr mjsh xsb.

28:7 sty ktpt xbrt yhyh-lv `l-sny q&vtyv vxbr.

28:8 vxsb `pdtv `sr jlyv kmjshv mmnv yhyh zhb tklt v`rgmn vtvljt sny vss mszr.

28:9 vlqxt `t-sty `bny-shm vptxt jlyhm smvt bny ysr`l.

28:10 ssh msmtm jl h`bn h`xt v`t-smvt hssh hnvtrym jl-h`bn hsnyt ktvldtm.

28:11 mjsh xrs `bn ptvxy xtm tptx `t-sty h`bnym jl-smt bny ysr`l m$bt msb&vt zhb tjsh `tm.

28:12 vsmt `t-sty h`bnym jl ktpt h`pd `bny zkrn lbny ysr`l vns` `hrn `t-smvtm lpny yhvh jl-sty ktpyv lzkrn.

28:13 vjsyt msb&t zhb.

28:14 vsty srsrt zhb +hvr mgblt tjsh `tm mjsh jbt vntth `t-srsrt hjbtt jl-hmsb&t.

28:15 vjsyt xsn msp+ mjsh xsb kmjsh `pd tjsnv zhb tklt v`rgmn vtvljt sny vss mszr tjsh `tv.

28:16 rbvj yhyh kpvl zrt `rkv vzrt rxbv.

28:17 vml`t bv ml`t `bn `rbjh +vrym `bn +vr `dm p+dh vbrqt h+vr h`xd.

28:18 vh+vr hsny npk $pyr vyhlm.

28:19 vh+vr hslysy lsm sbv v`xlmh.

28:20 vh+vr hrbyjy trsys vshm vysph msb&ym zhb yhyv bmlv`tm.

28:21 vh`bnym thyyn jl-smt bny-ysr`l stym jsrh jl-smtm ptvxy xvtm `ys jl-smv thyyn lsny jsr sb+.

28:22 vjsyt jl-hxsn srst gblt mjsh jbt zhb +hvr.

28:23 vjsyt jl-hxsn sty +bjvt zhb vntt `t-sty h+bjvt jl-sny q&vt hxsn.

28:24 vntth `t-sty jbtt hzhb jl-sty h+bjt `l-q&vt hxsn.

28:25 v`t sty q&vt sty hjbtt ttn jl-sty hmsb&vt vntth jl-ktpvt h`pd `l-mvl pnyv.

28:26 vjsyt sty +bjvt zhb vsmt `tm jl-sny q&vt hxsn jl-sptv `sr `l- jbr h`pvd byth.

28:27 vjsyt sty +bjvt zhb vntth `tm jl-sty ktpvt h`pvd mlm+h mmvl pnyv ljmt mxbrtv mmjl lxsb h`pvd.

28:28 vyrk$v `t-hxsn m+bjtv `l-+bjt h`pvd bptyl tklt lhyvt jl-xsb h`pvd vl`-yzx hxsn mjl h`pvd.

28:29 vns` `hrn `t-smvt bny-ysr`l bxsn hmsp+ jl-lbv bb`v `l-hqds lzkrn lpny-yhvh tmyd.

28:30 vntt `l-xsn hmsp+ `t-h`vrym v`t-htmym vhyv jl-lb `hrn bb`v lpny yhvh vns` `hrn `t-msp+ bny-ysr`l jl-lbv lpny yhvh tmyd.

28:31 vjsyt `t-mjyl h`pvd klyl tklt.

28:32 vhyh py-r`sv btvkv sph yhyh lpyv $byb mjsh `rg kpy txr` yhyh- lv l` yqrj.

28:33 vjsyt jl-svlyv rmny tklt v`rgmn vtvljt sny jl-svlyv $byb vpjmny zhb btvkm $byb.

28:34 pjmn zhb vrmvn pjmn zhb vrmvn jl-svly hmjyl $byb.

28:35 vhyh jl-`hrn lsrt vnsmj qvlv bb`v `l-hqds lpny yhvh vb&`tv vl` ymvt.

28:36 vjsyt &y& zhb +hvr vptxt jlyv ptvxy xtm qds lyhvh.

28:37 vsmt `tv jl-ptyl tklt vhyh jl-hm&npt `l-mvl pny-hm&npt yhyh.

28:38 vhyh jl-m&x `hrn vns` `hrn `t-jvn hqdsym `sr yqdysv bny ysr`l lkl-mtnt qdsyhm vhyh jl-m&xv tmyd lr&vn lhm lpny yhvh.

28:39 vsb&t hktnt ss vjsyt m&npt ss v`bn+ tjsh mjsh rqm.

28:40 vlbny `hrn tjsh ktnt vjsyt lhm `bn+ym vmgbjvt tjsh lhm lkbvd vltp`rt.

28:41 vhlbst `tm `t-`hrn `xyk v`t-bnyv `tv vmsxt `tm vml`t `t-ydm vqdst `tm vkhnv ly.

28:42 vjsh lhm mkn$y-bd lk$vt bsr jrvh mmtnym vjd-yrkym yhyv.

28:43 vhyv jl-`hrn vjl-bnyv bb`m `l-`hl mvjd `v bgstm `l-hmzbx lsrt bqds vl`-ys`v jvn vmtv xqt jvlm lv vlzrjv `xryv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase