Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

1:1 v`lh smvt bny ysr`l hb`ym m&rymh `t yjqb `ys vbytv b`v.

1:2 r`vbn smjvn lvy vyhvdh.

1:3 ysskr zbvln vbnymn.

1:4 dn vnptly gd v`sr.

1:5 vyhy kl-nps y&`y yrk-yjqb sbjym nps vyv$p hyh bm&rym.

1:6 vymt yv$p vkl-`xyv vkl hdvr hhv`.

1:7 vbny ysr`l prv vysr&v vyrbv vyj&mv bm`d m`d vtml` h`r& `tm.

1:8 vyqm mlk-xds jl-m&rym `sr l`-ydj `t-yv$p.

1:9 vy`mr `l-jmv hnh jm bny ysr`l rb vj&vm mmnv.

1:10 hbh ntxkmh lv pn-yrbh vhyh ky-tqr`nh mlxmh vnv$p gm-hv` jl- sn`ynv vnlxm-bnv vjlh mn-h`r&.

1:11 vysymv jlyv sry m$ym lmjn jntv b$bltm vybn jry m$knvt lprjh `t-ptm v`t-rjm$$.

1:12 vk`sr yjnv `tv kn yrbh vkn ypr& vyq&v mpny bny ysr`l.

1:13 vyjbdv m&rym `t-bny ysr`l bprk.

1:14 vymrrv `t-xyyhm bjbdh qsh bxmr vblbnym vbkl-jbdh bsdh `t kl- jbdtm `sr-jbdv bhm bprk.

1:15 vy`mr mlk m&rym lmyldt hjbryt `sr sm h`xt sprh vsm hsnyt pvjh.

1:16 vy`mr byldkn `t-hjbryvt vr`ytn jl-h`bnym `m-bn hv` vhmtn `tv v`m-bt hv` vxyh.

1:17 vtyr`n hmyldt `t-h`lhym vl` jsv k`sr dbr `lyhn mlk m&rym vtxyyn `t-hyldym.

1:18 vyqr` mlk-m&rym lmyldt vy`mr lhn mdvj jsytn hdbr hzh vtxyyn `t-hyldym.

1:19 vt`mrn hmyldt `l-prjh ky l` knsym hm&ryt hjbryt ky-xyvt hnh b+rm tbv` `lhn hmyldt vyldv.

1:20 vyy+b `lhym lmyldt vyrb hjm vyj&mv m`d.

1:21 vyhy ky-yr`v hmyldt `t-h`lhym vyjs lhm btym.

1:22 vy&v prjh lkl-jmv l`mr kl-hbn hylvd hy`rh tslykhv vkl-hbt txyvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase