Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

23:1 l` ts` smj sv` `l-tst ydk jm-rsj lhyt jd xm$.

23:2 l`-thyh `xry-rbym lrjt vl`-tjnh jl-rb ln+t `xry rbym lh+t.

23:3 vdl l` thdr brybv.

23:4 ky tpgj svr `ybk `v xmrv tjh hsb tsybnv lv.

23:5 ky-tr`h xmvr sn`k rb& txt ms`v vxdlt mjzb lv jzb tjzb jmv.

23:6 l` t+h msp+ `bynk brybv.

23:7 mdbr-sqr trxq vnqy v&dyq `l-thrg ky l`-`&dyq rsj.

23:8 vsxd l` tqx ky hsxd yjvr pqxym vy$lp dbry &dyqym.

23:9 vgr l` tlx& v`tm ydjtm `t-nps hgr ky-grym hyytm b`r& m&rym.

23:10 vss snym tzrj `t-`r&k v`$pt `t-tbv`th.

23:11 vhsbyjt tsm+nh vn+sth v`klv `byny jmk vytrm t`kl xyt hsdh kn- tjsh lkrmk lzytk.

23:12 sst ymym tjsh mjsyk vbyvm hsbyjy tsbt lmjn ynvx svrk vxmrk vynps bn-`mtk vhgr.

23:13 vbkl `sr-`mrty `lykm tsmrv vsm `lhym `xrym l` tzkyrv l` ysmj jl-pyk.

23:14 sls rglym txg ly bsnh.

23:15 `t-xg hm&vt tsmr sbjt ymym t`kl m&vt k`sr &vytk lmvjd xds h`byb ky-bv y&`t mm&rym vl`-yr`v pny ryqm.

23:16 vxg hq&yr bkvry mjsyk `sr tzrj bsdh vxg h`$p b&`t hsnh b`$pk `t-mjsyk mn-hsdh.

23:17 sls pjmym bsnh yr`h kl-zkvrk `l-pny h`dn yhvh.

23:18 l`-tzbx jl-xm& dm-zbxy vl`-ylyn xlb-xgy jd-bqr.

23:19 r`syt bkvry `dmtk tby` byt yhvh `lhyk l`-tbsl gdy bxlb `mv.

23:20 hnh `nky slx ml`k lpnyk lsmrk bdrk vlhby`k `l-hmqvm `sr hknty.

23:21 hsmr mpnyv vsmj bqlv `l-tmr bv ky l` ys` lpsjkm ky smy bqrbv.

23:22 ky `m-smvj tsmj bqlv vjsyt kl `sr `dbr v`ybty `t-`ybyk v&rty `t-&rryk.

23:23 ky-ylk ml`ky lpnyk vhby`k `l-h`mry vhxty vhprzy vhknjny hxvy vhybv$y vhkxdtyv.

23:24 l`-tstxvh l`lhyhm vl` tjbdm vl` tjsh kmjsyhm ky hr$ thr$m vsbr tsbr m&btyhm.

23:25 vjbdtm `t yhvh `lhykm vbrk `t-lxmk v`t-mymyk vh$rty mxlh mqrbk.

23:26 l` thyh msklh vjqrh b`r&k `t-m$pr ymyk `ml`.

23:27 `t-`ymty `slx lpnyk vhmty `t-kl-hjm `sr tb` bhm vntty `t-kl- `ybyk `lyk jrp.

23:28 vslxty `t-h&rjh lpnyk vgrsh `t-hxvy `t-hknjny v`t-hxty mlpnyk.

23:29 l` `grsnv mpnyk bsnh `xt pn-thyh h`r& smmh vrbh jlyk xyt hsdh.

23:30 mj+ mj+ `grsnv mpnyk jd `sr tprh vnxlt `t-h`r&.

23:31 vsty `t-gblk mym-$vp vjd-ym plstym vmmdbr jd-hnhr ky `tn bydkm `t ysby h`r& vgrstmv mpnyk.

23:32 l`-tkrt lhm vl`lhyhm bryt.

23:33 l` ysbv b`r&k pn-yx+y`v `tk ly ky tjbd `t-`lhyhm ky-yhyh lk lmvqs.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase