Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

25:1 vydbr yhvh `l-msh l`mr.

25:2 dbr `l-bny ysr`l vyqxv-ly trvmh m`t kl-`ys `sr ydbnv lbv tqxv `t-trvmty.

25:3 vz`t htrvmh `sr tqxv m`tm zhb vk$p vnxst.

25:4 vtklt v`rgmn vtvljt sny vss vjzym.

25:5 vjrt `ylm m`dmym vjrt txsym vj&y s+ym.

25:6 smn lm`r bsmym lsmn hmsxh vlq+rt h$mym.

25:7 `bny-shm v`bny ml`ym l`pd vlxsn.

25:8 vjsv ly mqds vsknty btvkm.

25:9 kkl `sr `ny mr`h `vtk `t tbnyt hmskn v`t tbnyt kl-klyv vkn tjsv.

25:10 vjsv `rvn j&y s+ym `mtym vx&y `rkv v`mh vx&y rxbv v`mh vx&y qmtv.

25:11 v&pyt `tv zhb +hvr mbyt vmxv& t&pnv vjsyt jlyv zr zhb $byb.

25:12 vy&qt lv `rbj +bjt zhb vntth jl `rbj pjmtyv vsty +bjt jl- &ljv h`xt vsty +bjt jl-&ljv hsnyt.

25:13 vjsyt bdy j&y s+ym v&pyt `tm zhb.

25:14 vhb`t `t-hbdym b+bjt jl &ljt h`rn ls`t `t-h`rn bhm.

25:15 b+bjt h`rn yhyv hbdym l` y$rv mmnv.

25:16 vntt `l-h`rn `t hjdt `sr `tn `lyk.

25:17 vjsyt kprt zhb +hvr `mtym vx&y `rkh v`mh vx&y rxbh.

25:18 vjsyt snym krbym zhb mqsh tjsh `tm msny q&vt hkprt.

25:19 vjsh krvb `xd mq&h mzh vkrvb-`xd mq&h mzh mn-hkprt tjsv `t- hkrbym jl-sny q&vtyv.

25:20 vhyv hkrbym prsy knpym lmjlh $kkym bknpyhm jl-hkprt vpnyhm `ys `l-`xyv `l-hkprt yhyv pny hkrbym.

25:21 vntt `t-hkprt jl-h`rn mlmjlh v`l-h`rn ttn `t-hjdt `sr `tn `lyk.

25:22 vnvjdty lk sm vdbrty `tk mjl hkprt mbyn sny hkrbym `sr jl- `rvn hjdt `t kl-`sr `&vh `vtk `l-bny ysr`l.

25:23 vjsyt slxn j&y s+ym `mtym `rkv v`mh rxbv v`mh vx&y qmtv.

25:24 v&pyt `tv zhb +hvr vjsyt lv zr zhb $byb.

25:25 vjsyt lv m$grt +px $byb vjsyt zr-zhb lm$grtv $byb.

25:26 vjsyt lv `rbj +bjt zhb vntt `t-h+bjt jl `rbj hp`t `sr l`rbj rglyv.

25:27 ljmt hm$grt thyyn h+bjt lbtym lbdym ls`t `t-hslxn.

25:28 vjsyt `t-hbdym j&y s+ym v&pyt `tm zhb vns`-bm `t-hslxn.

25:29 vjsyt qjrtyv vkptyv vqsvtyv vmnqytyv `sr y$k bhn zhb +hvr tjsh `tm.

25:30 vntt jl-hslxn lxm pnym lpny tmyd.

25:31 vjsyt mnrt zhb +hvr mqsh tyjsh hmnvrh yrkh vqnh gbyjyh kptryh vprxyh mmnh yhyv.

25:32 vssh qnym y&`ym m&dyh slsh qny mnrh m&dh h`xd vslsh qny mnrh m&dh hsny.

25:33 slsh gbjym msqdym bqnh h`xd kptr vprx vslsh gbjym msqdym bqnh h`xd kptr vprx kn lsst hqnym hy&`ym mn-hmnrh.

25:34 vbmnrh `rbjh gbjym msqdym kptryh vprxyh.

25:35 vkptr txt sny hqnym mmnh vkptr txt sny hqnym mmnh vkptr txt- sny hqnym mmnh lsst hqnym hy&`ym mn-hmnrh.

25:36 kptryhm vqntm mmnh yhyv klh mqsh `xt zhb +hvr.

25:37 vjsyt `t-nrtyh sbjh vhjlh `t-nrtyh vh`yr jl-jbr pnyh.

25:38 vmlqxyh vmxttyh zhb +hvr.

25:39 kkr zhb +hvr yjsh `th `t kl-hklym h`lh.

25:40 vr`h vjsh btbnytm `sr-`th mr`h bhr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase