Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

3:1 vmsh hyh rjh `t-&`n ytrv xtnv khn mdyn vynhg `t-h&`n `xr hmdbr vyb` `l-hr h`lhym xrbh.

3:2 vyr` ml`k yhvh `lyv blbt-`s mtvk h$nh vyr` vhnh h$nh bjr b`s vh$nh `ynnv `kl.

3:3 vy`mr msh `$rh-n` v`r`h `t-hmr`h hgdl hzh mdvj l`-ybjr h$nh.

3:4 vyr` yhvh ky $r lr`vt vyqr` `lyv `lhym mtvk h$nh vy`mr msh msh vy`mr hnny.

3:5 vy`mr `l-tqrb hlm sl-njlyk mjl rglyk ky hmqvm `sr `th jvmd jlyv `dmt-qds hv`.

3:6 vy`mr `nky `lhy `byk `lhy `brhm `lhy y&xq v`lhy yjqb vy$tr msh pnyv ky yr` mhby+ `l-h`lhym.

3:7 vy`mr yhvh r`h r`yty `t-jny jmy `sr bm&rym v`t-&jqtm smjty mpny ngsyv ky ydjty `t-mk`byv.

3:8 v`rd lh&ylv myd m&rym vlhjltv mn-h`r& hhv` `l-`r& +vbh vrxbh `l-`r& zbt xlb vdbs `l-mqvm hknjny vhxty vh`mry vhprzy vhxvy vhybv$y.

3:9 vjth hnh &jqt bny-ysr`l b`h `ly vgm-r`yty `t-hlx& `sr m&rym lx&ym `tm.

3:10 vjth lkh v`slxk `l-prjh vhv&` `t-jmy bny-ysr`l mm&rym.

3:11 vy`mr msh `l-h`lhym my `nky ky `lk `l-prjh vky `v&y` `t-bny ysr`l mm&rym.

3:12 vy`mr ky-`hyh jmk vzh-lk h`vt ky `nky slxtyk bhv&y`k `t-hjm mm&rym tjbdvn `t-h`lhym jl hhr hzh.

3:13 vy`mr msh `l-h`lhym hnh `nky b` `l-bny ysr`l v`mrty lhm `lhy `bvtykm slxny `lykm v`mrv-ly mh-smv mh `mr `lhm.

3:14 vy`mr `lhym `l-msh `hyh `sr `hyh vy`mr kh t`mr lbny ysr`l `hyh slxny `lykm.

3:15 vy`mr jvd `lhym `l-msh kh-t`mr `l-bny ysr`l yhvh `lhy `btykm `lhy `brhm `lhy y&xq v`lhy yjqb slxny `lykm zh-smy ljlm vzh zkry ldr dr.

3:16 lk v`$pt `t-zqny ysr`l v`mrt `lhm yhvh `lhy `btykm nr`h `ly `lhy `brhm y&xq vyjqb l`mr pqd pqdty `tkm v`t-hjsvy lkm bm&rym.

3:17 v`mr `jlh `tkm mjny m&rym `l-`r& hknjny vhxty vh`mry vhprzy vhxvy vhybv$y `l-`r& zbt xlb vdbs.

3:18 vsmjv lqlk vb`t `th vzqny ysr`l `l-mlk m&rym v`mrtm `lyv yhvh `lhy hjbryym nqrh jlynv vjth nlkh-n` drk slst ymym bmdbr vnzbxh lyhvh `lhynv.

3:19 v`ny ydjty ky l`-ytn `tkm mlk m&rym lhlk vl` byd xzqh.

3:20 vslxty `t-ydy vhkyty `t-m&rym bkl npl`ty `sr `jsh bqrbv v`xry-kn yslx `tkm.

3:21 vntty `t-xn hjm-hzh bjyny m&rym vhyh ky tlkvn l` tlkv ryqm.

3:22 vs`lh `sh msknth vmgrt byth kly-k$p vkly zhb vsmlt vsmtm jl- bnykm vjl-bntykm vn<m `t-m&rym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase