Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

37:1 vyjs b&l`l `t-h`rn j&y s+ym `mtym vx&y `rkv v`mh vx&y rxbv v`mh vx&y qmtv.

37:2 vy&phv zhb +hvr mbyt vmxv& vyjs lv zr zhb $byb.

37:3 vy&q lv `rbj +bjt zhb jl `rbj pjmtyv vsty +bjt jl-&ljv h`xt vsty +bjt jl-&ljv hsnyt.

37:4 vyjs bdy j&y s+ym vy&p `tm zhb.

37:5 vyb` `t-hbdym b+bjt jl &ljt h`rn ls`t `t-h`rn.

37:6 vyjs kprt zhb +hvr `mtym vx&y `rkh v`mh vx&y rxbh.

37:7 vyjs sny krbym zhb mqsh jsh `tm msny q&vt hkprt.

37:8 krvb-`xd mq&h mzh vkrvb-`xd mq&h mzh mn-hkprt jsh `t-hkrbym msny q&vvtv.

37:9 vyhyv hkrbym prsy knpym lmjlh $kkym bknpyhm jl-hkprt vpnyhm `ys `l-`xyv `l-hkprt hyv pny hkrbym.

37:10 vyjs `t-hslxn j&y s+ym `mtym `rkv v`mh rxbv v`mh vx&y qmtv.

37:11 vy&p `tv zhb +hvr vyjs lv zr zhb $byb.

37:12 vyjs lv m$grt +px $byb vyjs zr-zhb lm$grtv $byb.

37:13 vy&q lv `rbj +bjt zhb vytn `t-h+bjt jl `rbj hp`t `sr l`rbj rglyv.

37:14 ljmt hm$grt hyv h+bjt btym lbdym ls`t `t-hslxn.

37:15 vyjs `t-hbdym j&y s+ym vy&p `tm zhb ls`t `t-hslxn.

37:16 vyjs `t-hklym `sr jl-hslxn `t-qjrtyv v`t-kptyv v`t mnqytyv v`t-hqsvt `sr y$k bhn zhb +hvr.

37:17 vyjs `t-hmnrh zhb +hvr mqsh jsh `t-hmnrh yrkh vqnh gbyjyh kptryh vprxyh mmnh hyv.

37:18 vssh qnym y&`ym m&dyh slsh qny mnrh m&dh h`xd vslsh qny mnrh m&dh hsny.

37:19 slsh gbjym msqdym bqnh h`xd kptr vprx vslsh gbjym msqdym bqnh `xd kptr vprx kn lsst hqnym hy&`ym mn-hmnrh.

37:20 vbmnrh `rbjh gbjym msqdym kptryh vprxyh.

37:21 vkptr txt sny hqnym mmnh vkptr txt sny hqnym mmnh vkptr txt- sny hqnym mmnh lsst hqnym hy&`ym mmnh.

37:22 kptryhm vqntm mmnh hyv klh mqsh `xt zhb +hvr.

37:23 vyjs `t-nrtyh sbjh vmlqxyh vmxttyh zhb +hvr.

37:24 kkr zhb +hvr jsh `th v`t kl-klyh.

37:25 vyjs `t-mzbx hq+rt j&y s+ym `mh `rkv v`mh rxbv rbvj v`mtym qmtv mmnv hyv qrntyv.

37:26 vy&p `tv zhb +hvr `t-ggv v`t-qyrtyv $byb v`t-qrntyv vyjs lv zr zhb $byb.

37:27 vsty +bjt zhb jsh-lv mtxt lzrv jl sty &ljtyv jl sny &dyv lbtym lbdym ls`t `tv bhm.

37:28 vyjs `t-hbdym j&y s+ym vy&p `tm zhb.

37:29 vyjs `t-smn hmsxh qds v`t-q+rt h$mym +hvr mjsh rqx.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase