Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

15:1 `z ysyr-msh vbny ysr`l `t-hsyrh hz`t lyhvh vy`mrv l`mr `syrh lyhvh ky-g`h g`h $v$ vrkbv rmh bym.

15:2 jzy vzmrt yh vyhy-ly lysvjh zh `ly v`nvhv `lhy `by v`rmmnhv.

15:3 yhvh `ys mlxmh yhvh smv.

15:4 mrkbt prjh vxylv yrh bym vmbxr slsyv +bjv bym-$vp.

15:5 thmt yk$ymv yrdv bm&vlt kmv-`bn.

15:6 ymynk yhvh n`dry bkx ymynk yhvh trj& `vyb.

15:7 vbrb g`vnk thr$ qmyk tslx xrnk y`klmv kqs.

15:8 vbrvx `pyk njrmv mym n&bv kmv-nd nzlym qp`v thmt blb-ym.

15:9 `mr `vyb `rdp `syg `xlq sll tml`mv npsy `ryq xrby tvrysmv ydy.

15:10 nspt brvxk k$mv ym &llv kjvprt bmym `dyrym.

15:11 my-kmkh b`lm yhvh my kmkh n`dr bqds nvr` thlt jsh pl`.

15:12 n+yt ymynk tbljmv `r&.

15:13 nxyt bx$dk jm-zv g`lt nhlt bjzk `l-nvh qdsk.

15:14 smjv jmym yrgzvn xyl `xz ysby plst.

15:15 `z nbhlv `lvpy `dvm `yly mv`b y`xzmv rjd nmgv kl ysby knjn.

15:16 tpl jlyhm `ymth vpxd bgdl zrvjk ydmv k`bn jd-yjbr jmk yhvh jd-yjbr jm-zv qnyt.

15:17 tb`mv vt+jmv bhr nxltk mkvn lsbtk pjlt yhvh mqds `dny kvnnv ydyk.

15:18 yhvh ymlk ljlm vjd.

15:19 ky b` $v$ prjh brkbv vbprsyv bym vysb yhvh jlhm `t-my hym vbny ysr`l hlkv bybsh btvk hym.

15:20 vtqx mrym hnby`h `xvt `hrn `t-htp bydh vt&`n kl-hnsym `xryh btpym vbmxlt.

15:21 vtjn lhm mrym syrv lyhvh ky-g`h g`h $v$ vrkbv rmh bym.

15:22 vy$j msh `t-ysr`l mym-$vp vy&`v `l-mdbr-svr vylkv slst-ymym bmdbr vl`-m&`v mym.

15:23 vyb`v mrth vl` yklv lstt mym mmrh ky mrym hm jl-kn qr`-smh mrh.

15:24 vylnv hjm jl-msh l`mr mh-nsth.

15:25 vy&jq `l-yhvh vyvrhv yhvh j& vyslk `l-hmym vymtqv hmym sm sm lv xq vmsp+ vsm n$hv.

15:26 vy`mr `m-smvj tsmj lqvl yhvh `lhyk vhysr bjynyv tjsh vh`znt lm&vtyv vsmrt kl-xqyv kl-hmxlh `sr-smty bm&rym l`-`sym jlyk ky `ny yhvh rp`k.

15:27 vyb`v `ylmh vsm stym jsrh jynt mym vsbjym tmrym vyxnv-sm jl- hmym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase