Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

9:1 vy`mr yhvh `l-msh b` `l-prjh vdbrt `lyv kh-`mr yhvh `lhy hjbrym slx `t-jmy vyjbdny.

9:2 ky `m-m`n `th lslx vjvdk mxzyq bm.

9:3 hnh yd-yhvh hvyh bmqnk `sr bsdh b$v$ym bxmrym bgmlym bbqr vb&`n dbr kbd m`d.

9:4 vhplh yhvh byn mqnh ysr`l vbyn mqnh m&rym vl` ymvt mkl-lbny ysr`l dbr.

9:5 vysm yhvh mvjd l`mr mxr yjsh yhvh hdbr hzh b`r&.

9:6 vyjs yhvh `t-hdbr hzh mmxrt vymt kl mqnh m&rym vmmqnh bny- ysr`l l`-mt `xd.

9:7 vyslx prjh vhnh l`-mt mmqnh ysr`l jd-`xd vykbd lb prjh vl` slx `t-hjm.

9:8 vy`mr yhvh `l-msh v`l-`hrn qxv lkm ml` xpnykm pyx kbsn vzrqv msh hsmymh ljyny prjh.

9:9 vhyh l`bq jl kl-`r& m&rym vhyh jl-h`dm vjl-hbhmh lsxyn prx `bjbjt bkl-`r& m&rym.

9:10 vyqxv `t-pyx hkbsn vyjmdv lpny prjh vyzrq `tv msh hsmymh vyhy sxyn `bjbjt prx b`dm vbbhmh.

9:11 vl`-yklv hxr+mym ljmd lpny msh mpny hsxyn ky-hyh hsxyn bxr+mm vbkl-m&rym.

9:12 vyxzq yhvh `t-lb prjh vl` smj `lhm k`sr dbr yhvh `l-msh.

9:13 vy`mr yhvh `l-msh hskm bbqr vhty&b lpny prjh v`mrt `lyv kh- `mr yhvh `lhy hjbrym slx `t-jmy vyjbdny.

9:14 ky bpjm hz`t `ny slx `t-kl-mgpty `l-lbk vbjbdyk vbjmk bjbvr tdj ky `yn kmny bkl-h`r&.

9:15 ky jth slxty `t-ydy v`k `vtk v`t-jmk bdbr vtkxd mn-h`r&.

9:16 v`vlm bjbvr z`t hjmdtyk bjbvr hr`tk `t-kxy vlmjn $pr smy bkl- h`r&.

9:17 jvdk m$tvll bjmy lblty slxm.

9:18 hnny mm+yr kjt mxr brd kbd m`d `sr l`-hyh kmhv bm&rym lmn- hyvm hv$dh vjd-jth.

9:19 vjth slx hjz `t-mqnk v`t kl-`sr lk bsdh kl-h`dm vhbhmh `sr- ym&` bsdh vl` y`$p hbyth vyrd jlhm hbrd vmtv.

9:20 hyr` `t-dbr yhvh mjbdy prjh hny$ `t-jbdyv v`t-mqnhv `l- hbtym.

9:21 v`sr l`-sm lbv `l-dbr yhvh vyjzb `t-jbdyv v`t-mqnhv bsdh.

9:22 vy`mr yhvh `l-msh n+h `t-ydk jl-hsmym vyhy brd bkl-`r& m&rym jl-h`dm vjl-hbhmh vjl kl-jsb hsdh b`r& m&rym.

9:23 vy+ msh `t-m+hv jl-hsmym vyhvh ntn qlt vbrd vthlk `s `r&h vym+r yhvh brd jl-`r& m&rym.

9:24 vyhy brd v`s mtlqxt btvk hbrd kbd m`d `sr l`-hyh kmhv bkl- `r& m&rym m`z hyth lgvy.

9:25 vyk hbrd bkl-`r& m&rym `t kl-`sr bsdh m`dm vjd-bhmh v`t kl- jsb hsdh hkh hbrd v`t-kl-j& hsdh sbr.

9:26 rq b`r& gsn `sr-sm bny ysr`l l` hyh brd.

9:27 vyslx prjh vyqr` lmsh vl`hrn vy`mr `lhm x+`ty hpjm yhvh h&dyq v`ny vjmy hrsjym.

9:28 hjtyrv `l-yhvh vrb mhyt qlt `lhym vbrd v`slxh `tkm vl` t$pvn ljmd.

9:29 vy`mr `lyv msh k&`ty `t-hjyr `prs `t-kpy `l-yhvh hqlvt yxdlvn vhbrd l` yhyh-jvd lmjn tdj ky lyhvh h`r&.

9:30 v`th vjbdyk ydjty ky +rm tyr`vn mpny yhvh `lhym.

9:31 vhpsth vhsjrh nkth ky hsjrh `byb vhpsth gbjl.

9:32 vhx+h vhk$mt l` nkv ky `pylt hnh.

9:33 vy&` msh mjm prjh `t-hjyr vyprs kpyv `l-yhvh vyxdlv hqlvt vhbrd vm+r l`-ntk `r&h.

9:34 vyr` prjh ky-xdl hm+r vhbrd vhqlt vy$p lx+` vykbd lbv hv` vjbdyv.

9:35 vyxzq lb prjh vl` slx `t-bny ysr`l k`sr dbr yhvh byd-msh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase