Main Index: Hebrew Transliteration

 

Exodus 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

21:1 v`lh hmsp+ym `sr tsym lpnyhm.

21:2 ky tqnh jbd jbry ss snym yjbd vbsbjt y&` lxpsy xnm.

21:3 `m-bgpv yb` bgpv y&` `m-bjl `sh hv` vy&`h `stv jmv.

21:4 `m-`dnyv ytn-lv `sh vyldh-lv bnym `v bnvt h`sh vyldyh thyh l`dnyh vhv` y&` bgpv.

21:5 v`m-`mr y`mr hjbd `hbty `t-`dny `t-`sty v`t-bny l` `&` xpsy.

21:6 vhgysv `dnyv `l-h`lhym vhgysv `l-hdlt `v `l-hmzvzh vr&j `dnyv `t-`znv bmr&j vjbdv ljlm.

21:7 vky-ymkr `ys `t-btv l`mh l` t&` k&`t hjbdym.

21:8 `m-rjh bjyny `dnyh `sr-l` yjdh vhpdh ljm nkry l`-ymsl lmkrh bbgdv-bh.

21:9 v`m-lbnv yyjdnh kmsp+ hbnvt yjsh-lh.

21:10 `m-`xrt yqx-lv s`rh k$vth vjnth l` ygrj.

21:11 v`m-sls-`lh l` yjsh lh vy&`h xnm `yn k$p.

21:12 mkh `ys vmt mvt yvmt.

21:13 v`sr l` &dh vh`lhym `nh lydv vsmty lk mqvm `sr ynv$ smh.

21:14 vky-yzd `ys jl-rjhv lhrgv bjrmh mjm mzbxy tqxnv lmvt.

21:15 vmkh `byv v`mv mvt yvmt.

21:16 vgnb `ys vmkrv vnm&` bydv mvt yvmt.

21:17 vmqll `byv v`mv mvt yvmt.

21:18 vky-yrybn `nsym vhkh-`ys `t-rjhv b`bn `v b`grp vl` ymvt vnpl lmskb.

21:19 `m-yqvm vhthlk bxv& jl-msjntv vnqh hmkh rq sbtv ytn vrp` yrp`.

21:20 vky-ykh `ys `t-jbdv `v `t-`mtv bsb+ vmt txt ydv nqm ynqm.

21:21 `k `m-yvm `v yvmym yjmd l` yqm ky k$pv hv`.

21:22 vky-yn&v `nsym vngpv `sh hrh vy&`v yldyh vl` yhyh `$vn jnvs yjns k`sr ysyt jlyv bjl h`sh vntn bpllym.

21:23 v`m-`$vn yhyh vntth nps txt nps.

21:24 jyn txt jyn sn txt sn yd txt yd rgl txt rgl.

21:25 kvyh txt kvyh p&j txt p&j xbvrh txt xbvrh.

21:26 vky-ykh `ys `t-jyn jbdv `v-`t-jyn `mtv vsxth lxpsy yslxnv txt jynv.

21:27 v`m-sn jbdv `v-sn `mtv ypyl lxpsy yslxnv txt snv.

21:28 vky-ygx svr `t-`ys `v `t-`sh vmt $qvl y$ql hsvr vl` y`kl `t- bsrv vbjl hsvr nqy.

21:29 v`m svr ngx hv` mtml slsm vhvjd bbjlyv vl` ysmrnv vhmyt `ys `v `sh hsvr y$ql vgm-bjlyv yvmt.

21:30 `m-kpr yvst jlyv vntn pdyn npsv kkl `sr-yvst jlyv.

21:31 `v-bn ygx `v-bt ygx kmsp+ hzh yjsh lv.

21:32 `m-jbd ygx hsvr `v `mh k$p slsym sqlym ytn l`dnyv vhsvr y$ql.

21:33 vky-yptx `ys bvr `v ky-ykrh `ys br vl` yk$nv vnpl-smh svr `v xmvr.

21:34 bjl hbvr yslm k$p ysyb lbjlyv vhmt yhyh-lv.

21:35 vky-ygp svr-`ys `t-svr rjhv vmt vmkrv `t-hsvr hxy vx&v `t- k$pv vgm `t-hmt yx&vn.

21:36 `v nvdj ky svr ngx hv` mtmvl slsm vl` ysmrnv bjlyv slm yslm svr txt hsvr vhmt yhyh-lv.

21:37 ky ygnb-`ys svr `v-sh v+bxv `v mkrv xmsh bqr yslm txt hsvr v`rbj-&`n txt hsh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase