Main Index: Hebrew Transliteration

 

Daniel 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

8:1 bsnt slvs lmlkvt bl`s&r hmlk xzvn nr`h `ly `ny dny`l `xry hnr`h `ly btxlh.

8:2 v`r`h bxzvn vyhy br`ty v`ny bsvsn hbyrh `sr bjylm hmdynh v`r`h bxzvn v`ny hyyty jl-`vbl `vly.

8:3 v`s` jyny v`r`h vhnh `yl `xd jmd lpny h`bl vlv qrnym vhqrnym gbhvt vh`xt gbhh mn-hsnyt vhgbhh jlh b`xrnh.

8:4 r`yty `t-h`yl mngx ymh v&pvnh vngbh vkl-xyvt l`-yjmdv lpnyv v`yn m&yl mydv vjsh kr&nv vhgdyl.

8:5 v`ny hyyty mbyn vhnh &pyr-hjzym b` mn-hmjrb jl-pny kl-h`r& v`yn nvgj b`r& vh&pyr qrn xzvt byn jynyv.

8:6 vyb` jd-h`yl bjl hqrnym `sr r`yty jmd lpny h`bl vyr& `lyv bxmt kxv.

8:7 vr`ytyv mgyj `&l h`yl vytmrmr `lyv vyk `t-h`yl vysbr `t-sty qrnyv vl`-hyh kx b`yl ljmd lpnyv vyslykhv `r&h vyrm$hv vl`-hyh m&yl l`yl mydv.

8:8 v&pyr hjzym hgdyl jd-m`d vkj&mv nsbrh hqrn hgdvlh vtjlnh xzvt `rbj txtyh l`rbj rvxvt hsmym.

8:9 vmn-h`xt mhm y&` qrn-`xt m&jyrh vtgdl-ytr `l-hngb v`l-hmzrx v`l-h&by.

8:10 vtgdl jd-&b` hsmym vtpl `r&h mn-h&b` vmn-hkvkbym vtrm$m.

8:11 vjd sr-h&b` hgdyl vmmnv hrym htmyd vhslk mkvn mqdsv.

8:12 v&b` tntn jl-htmyd bpsj vtslk `mt `r&h vjsth vh&lyxh.

8:13 v`smjh `xd-qdvs mdbr vy`mr `xd qdvs lplmvny hmdbr jd-mty hxzvn htmyd vhpsj smm tt vqds v&b` mrm$.

8:14 vy`mr `ly jd jrb bqr `lpym vsls m`vt vn&dq qds.

8:15 vyhy br`ty `ny dny`l `t-hxzvn v`bqsh bynh vhnh jmd lngdy kmr`h-gbr.

8:16 v`smj qvl-`dm byn `vly vyqr` vy`mr gbry`l hbn lhlz `t-hmr`h.

8:17 vyb` `&l jmdy vbb`v nbjty v`plh jl-pny vy`mr `ly hbn bn-`dm ky ljt-q& hxzvn.

8:18 vbdbrv jmy nrdmty jl-pny `r&h vygj-by vyjmydny jl-jmdy.

8:19 vy`mr hnny mvdyjk `t `sr-yhyh b`xryt hzjm ky lmvjd q&.

8:20 h`yl `sr-r`yt bjl hqrnym mlky mdy vpr$.

8:21 vh&pyr hsjyr mlk yvn vhqrn hgdvlh `sr byn-jynyv hv` hmlk hr`svn.

8:22 vhnsbrt vtjmdnh `rbj txtyh `rbj mlkyvt mgvy yjmdnh vl` bkxv.

8:23 vb`xryt mlkvtm khtm hpsjym yjmd mlk jz-pnym vmbyn xydvt.

8:24 vj&m kxv vl` bkxv vnpl`vt ysxyt vh&lyx vjsh vhsxyt j&vmym vjm-qdsym.

8:25 vjl-sklv vh&lyx mrmh bydv vblbbv ygdyl vbslvh ysxyt rbym vjl- sr-srym yjmd vb`p$ yd ysbr.

8:26 vmr`h hjrb vhbqr `sr n`mr `mt hv` v`th $tm hxzvn ky lymym rbym.

8:27 v`ny dny`l nhyyty vnxlyty ymym v`qvm v`jsh `t-ml`kt hmlk v`stvmm jl-hmr`h v`yn mbyn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase