Main Index: Hebrew Transliteration

 

Daniel 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

7:1 bsnt xdh lbl`s&r mlk bbl dny`l xlm xzh vxzvy r`sh jl-mskbh b`dyn xlm` ktb r`s mlyn `mr.

7:2 jnh dny`l v`mr xzh hvyt bxzvy jm-lyly` v`rv `rbj rvxy smy` mgyxn lym` rb`.

7:3 v`rbj xyvn rbrbn $lqn mn-ym` snyn d` mn-d`.

7:4 qdmyt` k`ryh vgpyn dy-nsr lh xzh hvyt jd dy-mry+v gpyh vn+ylt mn-`rj` vjl-rglyn k`ns hqymt vlbb `ns yhyb lh.

7:5 v`rv xyvh `xry tnynh dmyh ldb vls+r-xd hqmt vtlt jljyn bpmh byn snyh vkn `mryn lh qvmy `kly bsr sgy`.

7:6 b`tr dnh xzh hvyt v`rv `xry knmr vlh gpyn `rbj dy-jvp jl-gbyh v`rbjh r`syn lxyvt` vsl+n yhyb lh.

7:7 b`tr dnh xzh hvyt bxzvy lyly` v`rv xyvh rbyjyh dxylh v`ymtny vtqyp` ytyr` vsnyn dy-przl lh rbrbn `klh vmdqh vs`r` brglyh rp$h vhy` msnyh mn-kl-xyvt` dy qdmyh vqrnyn jsr lh.

7:8 mstkl hvyt bqrny` v`lv qrn `xry zjyrh $lqt bynyhvn vtlt mn- qrny` qdmyt` `tjqrv mn-qdmyh v`lv jynyn kjyny `ns` bqrn`-d` vpm mmll rbrbn.

7:9 xzh hvyt jd dy kr$vn rmyv vjtyq yvmyn ytb lbvsh ktlg xvr vsjr r`sh kjmr nq` kr$yh sbybyn dy-nvr glglvhy nvr dlq.

7:10 nhr dy-nvr ngd vnpq mn-qdmvhy `lp `lpym ysmsvnh vrbv rbvn qdmvhy yqvmvn dyn` ytb v$pryn ptyxv.

7:11 xzh hvyt b`dyn mn-ql mly` rbrbt` dy qrn` mmllh xzh hvyt jd dy q+ylt xyvt` vhvbd gsmh vyhybt lyqdt `s`.

7:12 vs`r xyvt` hjdyv sl+nhvn v`rkh bxyyn yhybt lhvn jd-zmn vjdn.

7:13 xzh hvyt bxzvy lyly` v`rv jm-jnny smy` kbr `ns `th hvh vjd- jtyq yvmy` m+h vqdmvhy hqrbvhy.

7:14 vlh yhyb sl+n vyqr vmlkv vkl jmmy` `my` vlsny` lh yplxvn sl+nh sl+n jlm dy-l` yjdh vmlkvth dy-l` ttxbl.

7:15 `tkryt rvxy `nh dny`l bgv` ndnh vxzvy r`sy ybhlnny.

7:16 qrbt jl-xd mn-q`my` vy&yb` `bj`-mnh jl-kl-dnh v`mr-ly vpsr mly` yhvdjnny.

7:17 `lyn xyvt` rbrbt` dy `nyn `rbj `rbjh mlkyn yqvmvn mn-`rj`.

7:18 vyqblvn mlkvt` qdysy jlyvnyn vyx$nvn mlkvt` jd-jlm` vjd jlm jlmy`.

7:19 `dyn &byt ly&b` jl-xyvt` rbyjyt` dy-hvt snyh mn-klhvn dxylh ytyrh snyh dy-przl v+pryh dy-nxs `klh mdqh vs`r` brglyh rp$h.

7:20 vjl-qrny` jsr dy br`sh v`xry dy $lqt vnplv mn-qdmyh tlt vqrn` dkn vjynyn lh vpm mmll rbrbn vxzvh rb mn-xbrth.

7:21 xzh hvyt vqrn` dkn jbdh qrb jm-qdysyn vyklh lhvn.

7:22 jd dy-`th jtyq yvmy` vdyn` yhb lqdysy jlyvnyn vzmn` m+h vmlkvt` hx$nv qdysyn.

7:23 kn `mr xyvt` rbyjyt` mlkv rbyjy` thv` b`rj` dy tsn` mn-kl- mlkvt` vt`kl kl-`rj` vtdvsnh vtdqnh.

7:24 vqrny` jsr mnh mlkvth jsrh mlkyn yqmvn v`xrn yqvm `xryhvn vhv` ysn` mn-qdmy` vtlth mlkyn yhspl.

7:25 vmlyn l&d jly` ymll vlqdysy jlyvnyn ybl` vy$br lhsnyh zmnyn vdt vytyhbvn bydh jd-jdn vjdnyn vplg jdn.

7:26 vdyn` ytb vsl+nh yhjdvn lhsmdh vlhvbdh jd-$vp`.

7:27 vmlkvth vsl+n` vrbvt` dy mlkvt txvt kl-smy` yhybt ljm qdysy jlyvnyn mlkvth mlkvt jlm vkl sl+ny` lh yplxvn vystmjvn.

7:28 jd-kh $vp` dy-mlt` `nh dny`l sgy` rjyvny ybhlnny vzyvy ystnvn jly vmlt` blby n+rt.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase