Main Index: Hebrew Transliteration

 

Daniel 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

12:1 vbjt hhy` yjmd myk`l hsr hgdvl hjmd jl-bny jmk vhyth jt &rh `sr l`-nhyth mhyvt gvy jd hjt hhy` vbjt hhy` yml+ jmk kl-hnm&` ktvb b$pr.

12:2 vrbym mysny `dmt-jpr yqy&v `lh lxyy jvlm v`lh lxrpvt ldr`vn jvlm.

12:3 vhmsklym yzhrv kzhr hrqyj vm&dyqy hrbym kkvkbym ljvlm vjd.

12:4 v`th dny`l $tm hdbrym vxtm h$pr jd-jt q& ys++v rbym vtrbh hdjt.

12:5 vr`yty `ny dny`l vhnh snym `xrym jmdym `xd hnh lspt hy`r v`xd hnh lspt hy`r.

12:6 vy`mr l`ys lbvs hbdym `sr mmjl lmymy hy`r jd-mty q& hpl`vt.

12:7 v`smj `t-h`ys lbvs hbdym `sr mmjl lmymy hy`r vyrm ymynv vsm`lv `l-hsmym vysbj bxy hjvlm ky lmvjd mvjdym vx&y vkklvt np& yd-jm-qds tklynh kl-`lh.

12:8 v`ny smjty vl` `byn v`mrh `dny mh `xryt `lh.

12:9 vy`mr lk dny`l ky-$tmym vxtmym hdbrym jd-jt q&.

12:10 ytbrrv vytlbnv vy&rpv rbym vhrsyjv rsjym vl` ybynv kl-rsjym vhmsklym ybynv.

12:11 vmjt hv$r htmyd vltt sqv& smm ymym `lp m`tym vtsjym.

12:12 `sry hmxkh vygyj lymym `lp sls m`vt slsym vxmsh.

12:13 v`th lk lq& vtnvx vtjmd lgrlk lq& hymyn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase