Main Index: Hebrew Transliteration

 

Daniel 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

11:1 v`ny bsnt `xt ldryvs hmdy jmdy lmxzyq vlmjvz lv.

11:2 vjth `mt `gyd lk hnh-jvd slsh mlkym jmdym lpr$ vhrbyjy yjsyr jsr-gdvl mkl vkxzqtv bjsrv yjyr hkl `t mlkvt yvn.

11:3 vjmd mlk gbvr vmsl mmsl rb vjsh kr&vnv.

11:4 vkjmdv tsbr mlkvtv vtx& l`rbj rvxvt hsmym vl` l`xrytv vl` kmslv `sr msl ky tnts mlkvtv vl`xrym mlbd-`lh.

11:5 vyxzq mlk-hngb vmn-sryv vyxzq jlyv vmsl mmsl rb mmsltv.

11:6 vlq& snym ytxbrv vbt mlk-hngb tbv` `l-mlk h&pvn ljsvt mysrym vl`-tj&r kvx hzrvj vl` yjmd vzrjv vtntn hy` vmby`yh vhyldh vmxzqh bjtym.

11:7 vjmd mn&r srsyh knv vyb` `l-hxyl vyb` bmjvz mlk h&pvn vjsh bhm vhxzyq.

11:8 vgm `lhyhm jm-n$kyhm jm-kly xmdtm k$p vzhb bsby yb` m&rym vhv` snym yjmd mmlk h&pvn.

11:9 vb` bmlkvt mlk hngb vsb `l-`dmtv.

11:10 vbnv ytgrv v`$pv hmvn xylym rbym vb` bv` vs+p vjbr vysb vytgrv jd-mjzh.

11:11 vytmrmr mlk hngb vy&` vnlxm jmv jm-mlk h&pvn vhjmyd hmvn rb vntn hhmvn bydv.

11:12 vns` hhmvn yrvm lbbv vhpyl rb`vt vl` yjvz.

11:13 vsb mlk h&pvn vhjmyd hmvn rb mn-hr`svn vlq& hjtym snym ybv` bv` bxyl gdvl vbrkvs rb.

11:14 vbjtym hhm rbym yjmdv jl-mlk hngb vbny pry&y jmk yns`v lhjmyd xzvn vnkslv.

11:15 vyb` mlk h&pvn vyspk $vllh vlkd jyr mb&rvt vzrjvt hngb l` yjmdv vjm mbxryv v`yn kx ljmd.

11:16 vyjs hb` `lyv kr&vnv v`yn jvmd lpnyv vyjmd b`r&-h&by vklh bydv.

11:17 vysm pnyv lbv` btqp kl-mlkvtv vysrym jmv vjsh vbt hnsym ytn- lv lhsxyth vl` tjmd vl`-lv thyh.

11:18 vysb pnyv l`yym vlkd rbym vhsbyt q&yn xrptv lv blty xrptv ysyb lv.

11:19 vysb pnyv lmjvzy `r&v vnksl vnpl vl` ym&`.

11:20 vjmd jl-knv mjbyr nvgs hdr mlkvt vbymym `xdym ysbr vl` b`pym vl` bmlxmh.

11:21 vjmd jl-knv nbzh vl`-ntnv jlyv hvd mlkvt vb` bslvh vhxzyq mlkvt bxlqlqvt.

11:22 vzrjvt hs+p ys+pv mlpnyv vysbrv vgm ngyd bryt.

11:23 vmn-htxbrvt `lyv yjsh mrmh vjlh vj&m bmj+-gvy.

11:24 bslvh vbmsmny mdynh ybv` vjsh `sr l`-jsv `btyv v`bvt `btyv bzh vsll vrkvs lhm ybzvr vjl mb&rym yxsb mxsbtyv vjd-jt.

11:25 vyjr kxv vlbbv jl-mlk hngb bxyl gdvl vmlk hngb ytgrh lmlxmh bxyl-gdvl vj&vm jd-m`d vl` yjmd ky-yxsbv jlyv mxsbvt.

11:26 v`kly pt-bgv ysbrvhv vxylv ys+vp vnplv xllym rbym.

11:27 vsnyhm hmlkym lbbm lmrj vjl-slxn `xd kzb ydbrv vl` t&lx ky- jvd q& lmvjd.

11:28 vysb `r&v brkvs gdvl vlbbv jl-bryt qds vjsh vsb l`r&v.

11:29 lmvjd ysvb vb` bngb vl`-thyh kr`snh vk`xrnh.

11:30 vb`v bv &yym ktym vnk`h vsb vzjm jl-bryt-qvds vjsh vsb vybn jl-jzby bryt qds.

11:31 vzrjym mmnv yjmdv vxllv hmqds hmjvz vh$yrv htmyd vntnv hsqv& msvmm.

11:32 vmrsyjy bryt yxnyp bxlqvt vjm ydjy `lhyv yxzqv vjsv.

11:33 vmskyly jm ybynv lrbym vnkslv bxrb vblhbh bsby vbbzh ymym.

11:34 vbhkslm yjzrv jzr mj+ vnlvv jlyhm rbym bxlqlqvt.

11:35 vmn-hmskylym ykslv l&rvp bhm vlbrr vllbn jd-jt q& ky-jvd lmvjd.

11:36 vjsh kr&vnv hmlk vytrvmm vytgdl jl-kl-`l vjl `l `lym ydbr npl`vt vh&lyx jd-klh zjm ky nxr&h njsth.

11:37 vjl-`lhy `btyv l` ybyn vjl-xmdt nsym vjl-kl-`lvh l` ybyn ky jl-kl ytgdl.

11:38 vl`lh mjzym jl-knv ykbd vl`lvh `sr l`-ydjhv `btyv ykbd bzhb vbk$p vb`bn yqrh vbxmdvt.

11:39 vjsh lmb&ry mjzym jm-`lvh nkr `sr hkyr yrbh kbvd vhmsylm brbym v`dmh yxlq bmxyr.

11:40 vbjt q& ytngx jmv mlk hngb vystjr jlyv mlk h&pvn brkb vbprsym vb`nyvt rbvt vb` b`r&vt vs+p vjbr.

11:41 vb` b`r& h&by vrbvt ykslv v`lh yml+v mydv `dvm vmv`b vr`syt bny jmvn.

11:42 vyslx ydv b`r&vt v`r& m&rym l` thyh lply+h.

11:43 vmsl bmkmny hzhb vhk$p vbkl xmdvt m&rym vlbym vksym bm&jdyv.

11:44 vsmjvt ybhlhv mmzrx vm&pvn vy&` bxm` gdlh lhsmyd vlhxrym rbym.

11:45 vy+j `hly `pdnv byn ymym lhr-&by-qds vb` jd-q&v v`yn jvzr lv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase