Main Index: Hebrew Transliteration

 

Daniel 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

10:1 bsnt slvs lkvrs mlk pr$ dbr nglh ldny`l `sr-nqr` smv bl+s`&r v`mt hdbr v&b` gdvl vbyn `t-hdbr vbynh lv bmr`h.

10:2 bymym hhm `ny dny`l hyyty mt`bl slsh sbjym ymym.

10:3 lxm xmdvt l` `klty vbsr vyyn l`-b` `l-py v$vk l`-$kty jd-ml`t slst sbjym ymym.

10:4 vbyvm jsrym v`rbjh lxds hr`svn v`ny hyyty jl yd hnhr hgdvl hv` xdql.

10:5 v`s` `t-jyny v`r` vhnh `ys-`xd lbvs bdym vmtnyv xgrym bktm `vpz.

10:6 vgvytv ktrsys vpnyv kmr`h brq vjynyv klpydy `s vzrjtyv vmrgltyv kjyn nxst qll vqvl dbryv kqvl hmvn.

10:7 vr`yty `ny dny`l lbdy `t-hmr`h vh`nsym `sr hyv jmy l` r`v `t- hmr`h `bl xrdh gdlh nplh jlyhm vybrxv bhxb`.

10:8 v`ny ns`rty lbdy v`r`h `t-hmr`h hgdlh hz`t vl` ns`r-by kx vhvdy nhpk jly lmsxyt vl` j&rty kx.

10:9 v`smj `t-qvl dbryv vksmjy `t-qvl dbryv v`ny hyyty nrdm jl-pny vpny `r&h.

10:10 vhnh-yd ngjh by vtnyjny jl-brky vkpvt ydy.

10:11 vy`mr `ly dny`l `ys-xmdvt hbn bdbrym `sr `nky dbr `lyk vjmd jl-jmdk ky jth slxty `lyk vbdbrv jmy `t-hdbr hzh jmdty mrjyd.

10:12 vy`mr `ly `l-tyr` dny`l ky mn-hyvm hr`svn `sr ntt `t-lbk lhbyn vlhtjnvt lpny `lhyk nsmjv dbryk v`ny-b`ty bdbryk.

10:13 vsr mlkvt pr$ jmd lngdy jsrym v`xd yvm vhnh myk`l `xd hsrym hr`snym b` ljzrny v`ny nvtrty sm `&l mlky pr$.

10:14 vb`ty lhbynk `t `sr-yqrh ljmk b`xryt hymym ky-jvd xzvn lymym.

10:15 vbdbrv jmy kdbrym h`lh ntty pny `r&h vn`lmty.

10:16 vhnh kdmvt bny `dm ngj jl-spty v`ptx-py v`dbrh v`mrh `l-hjmd lngdy `dny bmr`h nhpkv &yry jly vl` j&rty kx.

10:17 vhyk yvkl jbd `dny zh ldbr jm-`dny zh v`ny mjth l`-yjmd-by kx vnsmh l` ns`rh-by.

10:18 vy$p vygj-by kmr`h `dm vyxzqny.

10:19 vy`mr `l-tyr` `ys-xmdvt slvm lk xzq vxzq vkdbrv jmy htxzqty v`mrh ydbr `dny ky xzqtny.

10:20 vy`mr hydjt lmh-b`ty `lyk vjth `svb lhlxm jm-sr pr$ v`ny yv&` vhnh sr-yvn b`.

10:21 `bl `gyd lk `t-hrsvm bktb `mt v`yn `xd mtxzq jmy jl-`lh ky `m-myk`l srkm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase