Main Index: Hebrew Transliteration

 

Daniel 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1:1 bsnt slvs lmlkvt yhvyqym mlk-yhvdh b` nbvkdn`&r mlk-bbl yrvslm vy&r jlyh.

1:2 vytn `dny bydv `t-yhvyqym mlk-yhvdh vmq&t kly byt-h`lhym vyby`m `r&-snjr byt `lhyv v`t-hklym hby` byt `v&r `lhyv.

1:3 vy`mr hmlk l`spnz rb $ry$yv lhby` mbny ysr`l vmzrj hmlvkh vmn- hprtmym.

1:4 yldym `sr `yn-bhm kl-m`vm v+vby mr`h vmskylym bkl-xkmh vydjy djt vmbyny mdj v`sr kx bhm ljmd bhykl hmlk vllmdm $pr vlsvn ksdym.

1:5 vymn lhm hmlk dbr-yvm byvmv mpt-bg hmlk vmyyn mstyv vlgdlm snym slvs vmq&tm yjmdv lpny hmlk.

1:6 vyhy bhm mbny yhvdh dny`l xnnyh mys`l vjzryh.

1:7 vysm lhm sr h$ry$ym smvt vysm ldny`l bl+s`&r vlxnnyh sdrk vlmys`l mysk vljzryh jbd ngv.

1:8 vysm dny`l jl-lbv `sr l`-ytg`l bptbg hmlk vbyyn mstyv vybqs msr h$ry$ym `sr l` ytg`l.

1:9 vytn h`lhym `t-dny`l lx$d vlrxmym lpny sr h$ry$ym.

1:10 vy`mr sr h$ry$ym ldny`l yr` `ny `t-`dny hmlk `sr mnh `t- m`klkm v`t-mstykm `sr lmh yr`h `t-pnykm zjpym mn-hyldym `sr kgylkm vxybtm `t-r`sy lmlk.

1:11 vy`mr dny`l `l-hml&r `sr mnh sr h$ry$ym jl-dny`l xnnyh mys`l vjzryh.

1:12 n$-n` `t-jbdyk ymym jsrh vytnv-lnv mn-hzrjym vn`klh vmym vnsth.

1:13 vyr`v lpnyk mr`ynv vmr`h hyldym h`klym `t ptbg hmlk vk`sr tr`h jsh jm-jbdyk.

1:14 vysmj lhm ldbr hzh vyn$m ymym jsrh.

1:15 vmq&t ymym jsrh nr`h mr`yhm +vb vbry`y bsr mn-kl-hyldym h`klym `t ptbg hmlk.

1:16 vyhy hml&r ns` `t-ptbgm vyyn mstyhm vntn lhm zrjnym.

1:17 vhyldym h`lh `rbjtm ntn lhm h`lhym mdj vhskl bkl-$pr vxkmh vdny`l hbyn bkl-xzvn vxlmvt.

1:18 vlmq&t hymym `sr-`mr hmlk lhby`m vyby`m sr h$ry$ym lpny nbkdn&r.

1:19 vydbr `tm hmlk vl` nm&` mklm kdny`l xnnyh mys`l vjzryh vyjmdv lpny hmlk.

1:20 vkl dbr xkmt bynh `sr-bqs mhm hmlk vym&`m jsr ydvt jl kl- hxr+mym h`spym `sr bkl-mlkvtv.

1:21 vyhy dny`l jd-snt `xt lkvrs hmlk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase