Index: Greek New Testament

 

1 Peter 2

[1] [2] [3] [4] [5]

2:1 apothemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokriseis kai phthonous kai pasas katalalias

2:2 ôs artigennêta brephê to logikon adolon gala epipothêsate ina en autô auxêthête a=eis a=sôtêrian

2:3 a=ei tsb=eiper egeusasthe oti chrêstos o kurios

2:4 pros on proserchomenoi lithon zônta upo anthrôpôn men apodedokimasmenon para de theô eklekton entimon

2:5 kai autoi ôs lithoi zôntes oikodomeisthe oikos pneumatikos a=eis ierateuma agion anenegkai pneumatikas thusias euprosdektous a=[tô] tsb=tô theô dia iêsou christou

2:6 ab=dioti ts=dio ts=kai periechei en tsb=tê graphê idou tithêmi en siôn lithon akrogôniaion eklekton entimon kai o pisteuôn ep autô ou mê kataischunthê

2:7 umin oun ê timê tois pisteuousin a=apistousin tsb=apeithousin de a=lithos tsb=lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias

2:8 kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tô logô apeithountes eis o kai etethêsan

2:9 umeis de genos eklekton basileion ierateuma ethnos agion laos eis peripoiêsin opôs tas aretas exaggeilête tou ek skotous umas kalesantos eis to thaumaston autou phôs

2:10 oi pote ou laos nun de laos theou oi ouk êleêmenoi nun de eleêthentes

2:11 agapêtoi parakalô ôs paroikous kai parepidêmous apechesthai tôn sarkikôn epithumiôn aitines strateuontai kata tês psuchês

2:12 tên anastrophên umôn b=echontes b=kalên en tois ethnesin ats=echontes ats=kalên ina en ô katalalousin umôn ôs kakopoiôn ek tôn kalôn ergôn a=epopteuontes tsb=epopteusantes doxasôsin ton theon en êmera episkopês

2:13 upotagête tsb=oun pasê anthrôpinê ktisei dia ton kurion eite basilei ôs uperechonti

2:14 eite êgemosin ôs di autou pempomenois eis ekdikêsin ts=men kakopoiôn epainon de agathopoiôn

2:15 oti outôs estin to thelêma tou theou agathopoiountas phimoun tên tôn aphronôn anthrôpôn agnôsian

2:16 ôs eleutheroi kai mê ôs epikalumma echontes tês kakias tên eleutherian all ôs tsb=douloi theou a=douloi

2:17 pantas timêsate tên adelphotêta b=agapêsate ats=agapate ton theon phobeisthe ton basilea timate

2:18 oi oiketai upotassomenoi en panti phobô tois despotais ou monon tois agathois kai epieikesin alla kai tois skoliois

2:19 touto gar charis ei dia suneidêsin theou upopherei tis lupas paschôn adikôs

2:20 poion gar kleos ei amartanontes kai kolaphizomenoi upomeneite all ei agathopoiountes kai paschontes upomeneite touto charis para theô

2:21 eis touto gar eklêthête oti kai christos epathen uper a=umôn tsb=êmôn ab=umin ts=êmin upolimpanôn upogrammon ina epakolouthêsête tois ichnesin autou

2:22 os amartian ouk epoiêsen oude eurethê dolos en tô stomati autou

2:23 os loidoroumenos ouk anteloidorei paschôn ouk êpeilei paredidou de tô krinonti dikaiôs

2:24 os tas amartias êmôn autos anênegken en tô sômati autou epi to xulon ina tais amartiais apogenomenoi tê dikaiosunê zêsômen ou tô môlôpi tsb=autou iathête

2:25 ête gar ôs probata a=planômenoi tsb=planômena a=alla tsb=all epestraphête nun epi ton poimena kai episkopon tôn psuchôn umôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase