Index: Greek New Testament

 

1 Peter 1

[1] [2] [3] [4] [5]

1:1 petros apostolos iêsou christou eklektois parepidêmois diasporas pontou galatias kappadokias asias kai bithunias

1:2 kata prognôsin theou patros en agiasmô pneumatos eis upakoên kai rantismon aimatos iêsou christou charis umin kai eirênê plêthuntheiê

1:3 eulogêtos o theos kai patêr tou kuriou êmôn iêsou christou o kata to polu autou eleos anagennêsas êmas eis elpida zôsan di anastaseôs iêsou christou ek nekrôn

1:4 eis klêronomian aphtharton kai amianton kai amaranton tetêrêmenên en ouranois eis abs=umas t=êmas

1:5 tous en dunamei theou phrouroumenous dia pisteôs eis sôtêrian etoimên apokaluphthênai en kairô eschatô

1:6 en ô agalliasthe oligon arti ei deon a=[estin] tsb=estin lupêthentes en poikilois peirasmois

1:7 ina to dokimion umôn tês pisteôs a=polutimoteron tsb=polu tsb=timiôteron chrusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou eurethê eis epainon kai tsb=timên tsb=kai b=eis doxan a=kai a=timên en apokalupsei iêsou christou

1:8 on ouk as=idontes bt=eidotes agapate eis on arti mê orôntes pisteuontes de agalliasthe chara aneklalêtô kai dedoxasmenê

1:9 komizomenoi to telos tês pisteôs a=[umôn] tsb=umôn sôtêrian psuchôn

1:10 peri ês sôtêrias exezêtêsan kai a=exêraunêsan tsb=exêreunêsan prophêtai oi peri tês eis umas charitos prophêteusantes

1:11 a=eraunôntes tsb=ereunôntes eis tina ê poion kairon edêlou to en autois pneuma christou promarturomenon ta eis christon pathêmata kai tas meta tauta doxas

1:12 ois apekaluphthê oti ouch eautois ab=umin ts=êmin de diêkonoun auta a nun anêggelê umin dia tôn euaggelisamenôn umas a=[en] tsb=en pneumati agiô apostalenti ap ouranou eis a epithumousin aggeloi parakupsai

1:13 dio anazôsamenoi tas osphuas tês dianoias umôn nêphontes teleiôs elpisate epi tên pheromenên umin charin en apokalupsei iêsou christou

1:14 ôs tekna upakoês mê suschêmatizomenoi tais proteron en tê agnoia umôn epithumiais

1:15 alla kata ton kalesanta umas agion kai autoi agioi en pasê anastrophê genêthête

1:16 dioti gegraptai a=[oti] agioi a=esesthe b=ginesthe ts=genesthe oti egô agios a=[eimi] tsb=eimi

1:17 kai ei patera epikaleisthe ton ab=aprosôpolêmptôs ts=aprosôpolêptôs krinonta kata to ekastou ergon en phobô ton tês paroikias umôn chronon anastraphête

1:18 eidotes oti ou phthartois arguriô ê chrusiô elutrôthête ek tês mataias umôn anastrophês patroparadotou

1:19 alla timiô aimati ôs amnou amômou kai aspilou christou

1:20 proegnôsmenou men pro katabolês kosmou phanerôthentos de ep a=eschatou tsb=eschatôn tôn chronôn di umas

1:21 tous di autou a=pistous tsb=pisteuontas eis theon ton egeiranta auton ek nekrôn kai doxan autô donta ôste tên pistin umôn kai elpida einai eis theon

1:22 tas psuchas umôn êgnikotes en tê upakoê tês alêtheias tsb=dia tsb=pneumatos eis philadelphian anupokriton ek a=[katharas] tsb=katharas kardias allêlous agapêsate ektenôs

1:23 anagegennêmenoi ouk ek sporas phthartês alla aphthartou dia logou zôntos theou kai menontos tsb=eis tsb=ton tsb=aiôna

1:24 dioti pasa sarx ôs chortos kai pasa doxa a=autês tsb=anthrôpou ôs anthos chortou exêranthê o chortos kai to anthos tsb=autou exepesen

1:25 to de rêma kuriou menei eis ton aiôna touto de estin to rêma to euaggelisthen eis umas

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase