Index: Greek New Testament

 

1 Peter 3

[1] [2] [3] [4] [5]

3:1 omoiôs a=[ai] tsb=ai gunaikes upotassomenai tois idiois andrasin ina kai ei tines apeithousin tô logô dia tês tôn gunaikôn anastrophês aneu logou ab=kerdêthêsontai ts=kerdêthêsôntai

3:2 epopteusantes tên en phobô agnên anastrophên umôn

3:3 ôn estô ouch o exôthen emplokês trichôn kai peritheseôs chrusiôn ê enduseôs imatiôn kosmos

3:4 all o kruptos tês kardias anthrôpos en tô aphthartô tou a=praeôs tsb=praeos kai êsuchiou pneumatos o estin enôpion tou theou poluteles

3:5 outôs gar pote kai ai agiai gunaikes ai elpizousai a=eis tsb=epi ts=ton theon ekosmoun eautas upotassomenai tois idiois andrasin

3:6 ôs sarra upêkousen tô abraam kurion auton kalousa ês egenêthête tekna agathopoiousai kai mê phoboumenai mêdemian ptoêsin

3:7 oi andres omoiôs sunoikountes kata gnôsin ôs asthenesterô skeuei tô gunaikeiô aponemontes timên ôs kai a=sugklêronomois tsb=sugklêronomoi charitos zôês eis to mê ab=egkoptesthai ts=ekkoptesthai tas proseuchas umôn

3:8 to de telos pantes omophrones sumpatheis philadelphoi eusplagchnoi a=tapeinophrones tsb=philophrones

3:9 mê apodidontes kakon anti kakou ê loidorian anti loidorias tounantion de eulogountes tsb=eidotes oti eis touto eklêthête ina eulogian klêronomêsête

3:10 o gar thelôn zôên agapan kai idein êmeras agathas pausatô tên glôssan tsb=autou apo kakou kai cheilê tsb=autou tou mê lalêsai dolon

3:11 ekklinatô a=de apo kakou kai poiêsatô agathon zêtêsatô eirênên kai diôxatô autên

3:12 oti ts=oi ophthalmoi kuriou epi dikaious kai ôta autou eis deêsin autôn prosôpon de kuriou epi poiountas kaka

3:13 kai tis o kakôsôn umas ean tou agathou a=zêlôtai tsb=mimêtai genêsthe

3:14 all ei kai paschoite dia dikaiosunên makarioi ton de phobon autôn mê phobêthête mêde tarachthête

3:15 kurion de ton a=christon tsb=theon agiasate en tais kardiais umôn etoimoi tsb=de aei pros apologian panti tô aitounti umas logon peri tês en umin elpidos a=alla meta prautêtos kai phobou

3:16 suneidêsin echontes agathên ina en ô a=katalaleisthe tsb=katalalôsin tsb=umôn tsb=ôs tsb=kakopoiôn kataischunthôsin oi epêreazontes umôn tên agathên en christô anastrophên

3:17 kreitton gar agathopoiountas ei ab=theloi ts=thelei to thelêma tou theou paschein ê kakopoiountas

3:18 oti kai christos apax peri amartiôn epathen dikaios uper adikôn ina ab=umas ts=êmas prosagagê tô theô thanatôtheis men sarki zôopoiêtheis de ts=tô pneumati

3:19 en ô kai tois en phulakê pneumasin poreutheis ekêruxen

3:20 apeithêsasin pote ote ab=apexedecheto ts=apax ts=exedecheto ê tou theou makrothumia en êmerais nôe kataskeuazomenês kibôtou eis ên a=oligoi tsb=oligai ab=tout ab=estin ts=toutestin oktô psuchai diesôthêsan di udatos

3:21 s=ô abt=o ats=kai ts=êmas a=umas antitupon nun b=kai b=êmas sôzei baptisma ou sarkos apothesis rupou alla suneidêseôs agathês eperôtêma eis theon di anastaseôs iêsou christou

3:22 os estin en dexia a=[tou] tsb=tou theou poreutheis eis ouranon upotagentôn autô aggelôn kai exousiôn kai dunameôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase