Main Index: Hebrew Transliteration

 

Isaiah 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

1:1 xzvn ysjyhv bn-`mv& `sr xzh jl-yhvdh vyrvslm bymy jzyhv yvtm `xz yxzqyhv mlky yhvdh.

1:2 smjv smym vh`zyny `r& ky yhvh dbr bnym gdlty vrvmmty vhm psjv by.

1:3 ydj svr qnhv vxmvr `bv$ bjlyv ysr`l l` ydj jmy l` htbvnn.

1:4 hvy gvy x+` jm kbd jvn zrj mrjym bnym msxytym jzbv `t-yhvh n`&v `t-qdvs ysr`l nzrv `xvr.

1:5 jl mh tkv jvd tv$ypv $rh kl-r`s lxly vkl-lbb dvy.

1:6 mkp-rgl vjd-r`s `yn-bv mtm p&j vxbvrh vmkh +ryh l`-zrv vl` xbsv vl` rkkh bsmn.

1:7 `r&km smmh jrykm srpvt `s `dmtkm lngdkm zrym `klym `th vsmmh kmhpkt zrym.

1:8 vnvtrh bt-&yvn k$kh bkrm kmlvnh bmqsh kjyr n&vrh.

1:9 lvly yhvh &b`vt hvtyr lnv sryd kmj+ k$dm hyynv ljmrh dmynv.

1:10 smjv dbr-yhvh q&yny $dm h`zynv tvrt `lhynv jm jmrh.

1:11 lmh-ly rb-zbxykm y`mr yhvh sbjty jlvt `ylym vxlb mry`ym vdm prym vkbsym vjtvdym l` xp&ty.

1:12 ky tb`v lr`vt pny my-bqs z`t mydkm rm$ x&ry.

1:13 l` tv$ypv hby` mnxt-sv` q+rt tvjbh hy` ly xds vsbt qr` mqr` l`-`vkl `vn vj&rh.

1:14 xdsykm vmvjdykm sn`h npsy hyv jly l+rx nl`yty ns`.

1:15 vbprskm kpykm `jlym jyny mkm gm ky-trbv tplh `ynny smj ydykm dmym ml`v.

1:16 rx&v hzkv h$yrv rj mjllykm mngd jyny xdlv hrj.

1:17 lmdv hy+b drsv msp+ `srv xmv& sp+v ytvm rybv `lmnh.

1:18 lkv-n` vnvkxh y`mr yhvh `m-yhyv x+`ykm ksnym kslg ylbynv `m- y`dymv ktvlj k&mr yhyv.

1:19 `m-t`bv vsmjtm +vb h`r& t`klv.

1:20 v`m-tm`nv vmrytm xrb t`klv ky py yhvh dbr.

1:21 `ykh hyth lzvnh qryh n`mnh ml`ty msp+ &dq ylyn bh vjth mr&xym.

1:22 k$pk hyh l$ygym $b`k mhvl bmym.

1:23 sryk $vrrym vxbry gnbym klv `hb sxd vrdp slmnym ytvm l` ysp+v vryb `lmnh l`-ybv` `lyhm.

1:24 lkn n`m h`dvn yhvh &b`vt `byr ysr`l hvy `nxm m&ry v`nqmh m`vyby.

1:25 v`sybh ydy jlyk v`&rp kbr $ygyk v`$yrh kl-bdylyk.

1:26 v`sybh sp+yk kbr`snh vyj&yk kbtxlh `xry-kn yqr` lk jyr h&dq qryh n`mnh.

1:27 &yvn bmsp+ tpdh vsbyh b&dqh.

1:28 vsbr psjym vx+`ym yxdv vjzby yhvh yklv.

1:29 ky ybsv m`ylym `sr xmdtm vtxprv mhgnvt `sr bxrtm.

1:30 ky thyv k`lh nblt jlh vkgnh `sr-mym `yn lh.

1:31 vhyh hx$n lnjrt vpjlv lny&v& vbjrv snyhm yxdv v`yn mkbh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase