Main Index: Hebrew Transliteration

 

Ruth 1

[1] [2] [3] [4]

1:1 vyhy bymy sp+ hsp+ym vyhy rjb b`r& vylk `ys mbyt lxm yhvdh lgvr bsdy mv`b hv` v`stv vsny bnyv.

1:2 vsm h`ys `lymlk vsm `stv njmy vsm sny-bnyv mxlvn vklyvn `prtym mbyt lxm yhvdh vyb`v sdy-mv`b vyhyv-sm.

1:3 vymt `lymlk `ys njmy vts`r hy` vsny bnyh.

1:4 vys`v lhm nsym m`byvt sm h`xt jrph vsm hsnyt rvt vysbv sm kjsr snym.

1:5 vymvtv gm-snyhm mxlvn vklyvn vts`r h`sh msny yldyh vm`ysh.

1:6 vtqm hy` vkltyh vtsb msdy mv`b ky smjh bsdh mv`b ky-pqd yhvh `t-jmv ltt lhm lxm.

1:7 vt&` mn-hmqvm `sr hyth-smh vsty kltyh jmh vtlknh bdrk lsvb `l- `r& yhvdh.

1:8 vt`mr njmy lsty kltyh lknh sbnh `sh lbyt `mh yjsh yhvh jmkm x$d k`sr jsytm jm-hmtym vjmdy.

1:9 ytn yhvh lkm vm&`n mnvxh `sh byt `ysh vtsq lhn vts`nh qvln vtbkynh.

1:10 vt`mrnh-lh ky-`tk nsvb ljmk.

1:11 vt`mr njmy sbnh bnty lmh tlknh jmy hjvd-ly bnym bmjy vhyv lkm l`nsym.

1:12 sbnh bnty lkn ky zqnty mhyvt l`ys ky `mrty ys-ly tqvh gm hyyty hlylh l`ys vgm yldty bnym.

1:13 hlhn tsbrnh jd `sr ygdlv hlhn tjgnh lblty hyvt l`ys `l bnty ky-mr-ly m`d mkm ky-y&`h by yd-yhvh.

1:14 vtsnh qvln vtbkynh jvd vtsq jrph lxmvth vrvt dbqh bh.

1:15 vt`mr hnh sbh ybmtk `l-jmh v`l-`lhyh svby `xry ybmtk.

1:16 vt`mr rvt `l-tpgjy-by ljzbk lsvb m`xryk ky `l-`sr tlky `lk vb`sr tlyny `lyn jmk jmy v`lhyk `lhy.

1:17 b`sr tmvty `mvt vsm `qbr kh yjsh yhvh ly vkh y$yp ky hmvt ypryd byny vbynk.

1:18 vtr` ky-mt`m&t hy` llkt `th vtxdl ldbr `lyh.

1:19 vtlknh styhm jd-b`nh byt lxm vyhy kb`nh byt lxm vthm kl-hjyr jlyhn vt`mrnh hz`t njmy.

1:20 vt`mr `lyhn `l-tqr`nh ly njmy qr`n ly mr` ky-hmr sdy ly m`d.

1:21 `ny ml`h hlkty vryqm hsybny yhvh lmh tqr`nh ly njmy vyhvh jnh by vsdy hrj ly.

1:22 vtsb njmy vrvt hmv`byh klth jmh hsbh msdy mv`b vhmh b`v byt lxm btxlt q&yr sjrym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase