Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

1:1 `lh hdbrym `sr dbr msh `l-kl-ysr`l bjbr hyrdn bmdbr bjrbh mvl $vp byn-p`rn vbyn-tpl vlbn vx&rt vdy zhb.

1:2 `xd jsr yvm mxrb drk hr-sjyr jd qds brnj.

1:3 vyhy b`rbjym snh bjsty-jsr xds b`xd lxds dbr msh `l-bny ysr`l kkl `sr &vh yhvh `tv `lhm.

1:4 `xry hktv `t $yxn mlk h`mry `sr yvsb bxsbvn v`t jvg mlk hbsn `sr-yvsb bjstrt b`drjy.

1:5 bjbr hyrdn b`r& mv`b hv`yl msh b`r `t-htvrh hz`t l`mr.

1:6 yhvh `lhynv dbr `lynv bxrb l`mr rb-lkm sbt bhr hzh.

1:7 pnv v$jv lkm vb`v hr h`mry v`l-kl-sknyv bjrbh bhr vbsplh vbngb vbxvp hym `r& hknjny vhlbnvn jd-hnhr hgdl nhr-prt.

1:8 r`h ntty lpnykm `t-h`r& b`v vrsv `t-h`r& `sr nsbj yhvh l`btykm l`brhm ly&xq vlyjqb ltt lhm vlzrjm `xryhm.

1:9 v`mr `lkm bjt hhv` l`mr l`-`vkl lbdy s`t `tkm.

1:10 yhvh `lhykm hrbh `tkm vhnkm hyvm kkvkby hsmym lrb.

1:11 yhvh `lhy `bvtkm y$p jlykm kkm `lp pjmym vybrk `tkm k`sr dbr lkm.

1:12 `ykh `s` lbdy +rxkm vms`km vrybkm.

1:13 hbv lkm `nsym xkmym vnbnym vydjym lsb+ykm v`symm br`sykm.

1:14 vtjnv `ty vt`mrv +vb-hdbr `sr-dbrt ljsvt.

1:15 v`qx `t-r`sy sb+ykm `nsym xkmym vydjym v`tn `vtm r`sym jlykm sry `lpym vsry m`vt vsry xmsym vsry jsrt vs+rym lsb+ykm.

1:16 v`&vh `t-sp+ykm bjt hhv` l`mr smj byn-`xykm vsp+tm &dq byn- `ys vbyn-`xyv vbyn grv.

1:17 l`-tkyrv pnym bmsp+ kq+n kgdl tsmjvn l` tgvrv mpny-`ys ky hmsp+ l`lhym hv` vhdbr `sr yqsh mkm tqrbvn `ly vsmjtyv.

1:18 v`&vh `tkm bjt hhv` `t kl-hdbrym `sr tjsvn.

1:19 vn$j mxrb vnlk `t kl-hmdbr hgdvl vhnvr` hhv` `sr r`ytm drk hr h`mry k`sr &vh yhvh `lhynv `tnv vnb` jd qds brnj.

1:20 v`mr `lkm b`tm jd-hr h`mry `sr-yhvh `lhynv ntn lnv.

1:21 r`h ntn yhvh `lhyk lpnyk `t-h`r& jlh rs k`sr dbr yhvh `lhy `btyk lk `l-tyr` v`l-txt.

1:22 vtqrbvn `ly klkm vt`mrv nslxh `nsym lpnynv vyxprv-lnv `t- h`r& vysbv `tnv dbr `t-hdrk `sr njlh-bh v`t hjrym `sr nb` `lyhn.

1:23 vyy+b bjyny hdbr v`qx mkm snym jsr `nsym `ys `xd lsb+.

1:24 vypnv vyjlv hhrh vyb`v jd-nxl `skl vyrglv `th.

1:25 vyqxv bydm mpry h`r& vyvrdv `lynv vysbv `tnv dbr vy`mrv +vbh h`r& `sr-yhvh `lhynv ntn lnv.

1:26 vl` `bytm ljlt vtmrv `t-py yhvh `lhykm.

1:27 vtrgnv b`hlykm vt`mrv bsn`t yhvh `tnv hv&y`nv m`r& m&rym ltt `tnv byd h`mry lhsmydnv.

1:28 `nh `nxnv jlym `xynv hm$v `t-lbbnv l`mr jm gdvl vrm mmnv jrym gdlt vb&vrt bsmym vgm-bny jnqym r`ynv sm.

1:29 v`mr `lkm l`-tjr&vn vl`-tyr`vn mhm.

1:30 yhvh `lhykm hhlk lpnykm hv` ylxm lkm kkl `sr jsh `tkm bm&rym ljynykm.

1:31 vbmdbr `sr r`yt `sr ns`k yhvh `lhyk k`sr ys`-`ys `t-bnv bkl- hdrk `sr hlktm jd-b`km jd-hmqvm hzh.

1:32 vbdbr hzh `ynkm m`mynm byhvh `lhykm.

1:33 hhlk lpnykm bdrk ltvr lkm mqvm lxntkm b`s lylh lr`tkm bdrk `sr tlkv-bh vbjnn yvmm.

1:34 vysmj yhvh `t-qvl dbrykm vyq&p vysbj l`mr.

1:35 `m-yr`h `ys b`nsym h`lh hdvr hrj hzh `t h`r& h+vbh `sr nsbjty ltt l`btykm.

1:36 zvlty klb bn-ypnh hv` yr`nh vlv-`tn `t-h`r& `sr drk-bh vlbnyv yjn `sr ml` `xry yhvh.

1:37 gm-by ht`np yhvh bgllkm l`mr gm-`th l`-tb` sm.

1:38 yhvsj bn-nvn hjmd lpnyk hv` yb` smh `tv xzq ky-hv` ynxlnh `t- ysr`l.

1:39 v+pkm `sr `mrtm lbz yhyh vbnykm `sr l`-ydjv hyvm +vb vrj hmh yb`v smh vlhm `tnnh vhm yyrsvh.

1:40 v`tm pnv lkm v$jv hmdbrh drk ym-$vp.

1:41 vtjnv vt`mrv `ly x+`nv lyhvh `nxnv njlh vnlxmnv kkl `sr-&vnv yhvh `lhynv vtxgrv `ys `t-kly mlxmtv vthynv ljlt hhrh.

1:42 vy`mr yhvh `ly `mr lhm l` tjlv vl`-tlxmv ky `ynny bqrbkm vl` tngpv lpny `ybykm.

1:43 v`dbr `lykm vl` smjtm vtmrv `t-py yhvh vtzdv vtjlv hhrh.

1:44 vy&` h`mry hysb bhr hhv` lqr`tkm vyrdpv `tkm k`sr tjsynh hdbrym vyktv `tkm bsjyr jd-xrmh.

1:45 vtsbv vtbkv lpny yhvh vl`-smj yhvh bqlkm vl` h`zyn `lykm.

1:46 vtsbv bqds ymym rbym kymym `sr ysbtm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase