Index: Greek New Testament

 

Galatians 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1:1 paulos apostolos ouk ap anthrôpôn oude di anthrôpou alla dia iêsou christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekrôn

1:2 kai oi sun emoi pantes adelphoi tais ekklêsiais tês galatias

1:3 charis umin kai eirênê apo theou patros tsb=kai tsb=kuriou êmôn a=kai a=kuriou iêsou christou

1:4 tou dontos eauton b=peri ats=uper tôn amartiôn êmôn opôs exelêtai êmas ek tou tsb=enestôtos aiônos a=tou a=enestôtos ponêrou kata to thelêma tou theou kai patros êmôn

1:5 ô ê doxa eis tous aiônas tôn aiônôn amên

1:6 thaumazô oti outôs tacheôs metatithesthe apo tou kalesantos umas en chariti a=[christou] tsb=christou eis eteron euaggelion

1:7 o ouk estin allo ei mê tines eisin oi tarassontes umas kai thelontes metastrepsai to euaggelion tou christou

1:8 alla kai ean êmeis ê aggelos ex ouranou euaggelizêtai a=[umin] tsb=umin par o euêggelisametha umin anathema estô

1:9 ôs proeirêkamen kai arti palin legô ei tis umas euaggelizetai par o parelabete anathema estô

1:10 arti gar anthrôpous peithô ê ton theon ê zêtô anthrôpois areskein ei tsb=gar eti anthrôpois êreskon christou doulos ouk an êmên

1:11 gnôrizô a=gar tsb=de umin adelphoi to euaggelion to euaggelisthen up emou oti ouk estin kata anthrôpon

1:12 oude gar egô para anthrôpou parelabon auto oute edidachthên alla di apokalupseôs iêsou christou

1:13 êkousate gar tên emên anastrophên pote en tô ioudaismô oti kath uperbolên ediôkon tên ekklêsian tou theou kai eporthoun autên

1:14 kai proekopton en tô ioudaismô uper pollous sunêlikiôtas en tô genei mou perissoterôs zêlôtês uparchôn tôn patrikôn mou paradoseôn

1:15 ote de eudokêsen a=[o tsb=o a=theos] tsb=theos o aphorisas me ek koilias mêtros mou kai kalesas dia tês charitos autou

1:16 apokalupsai ton uion autou en emoi ina euaggelizômai auton en tois ethnesin eutheôs ou prosanethemên sarki kai aimati

1:17 oude anêlthon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous ab=alla ts=all apêlthon eis arabian kai palin upestrepsa eis damaskon

1:18 epeita meta etê tria anêlthon eis ierosoluma istorêsai a=kêphan tsb=petron kai epemeina pros auton êmeras dekapente

1:19 eteron de tôn apostolôn ouk eidon ei mê iakôbon ton adelphon tou kuriou

1:20 a de graphô umin idou enôpion tou theou oti ou pseudomai

1:21 epeita êlthon eis ta klimata tês surias kai tês kilikias

1:22 êmên de agnooumenos tô prosôpô tais ekklêsiais tês ioudaias tais en christô

1:23 monon de akouontes êsan oti o diôkôn êmas pote nun euaggelizetai tên pistin ên pote eporthei

1:24 kai edoxazon en emoi ton theon

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase