Index: Greek New Testament

 

John 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

1:1 en archÍ Ín o logos kai o logos Ín pros ton theon kai theos Ín o logos

1:2 outos Ín en archÍ pros ton theon

1:3 panta di autou egeneto kai chŰris autou egeneto oude en o gegonen

1:4 en autŰ zŰÍ Ín kai Í zŰÍ Ín to phŰs tŰn anthrŰpŰn

1:5 kai to phŰs en tÍ skotia phainei kai Í skotia auto ou katelaben

1:6 egeneto anthrŰpos apestalmenos para theou onoma autŰ iŰannÍs

1:7 outos Ílthen eis marturian ina marturÍsÍ peri tou phŰtos ina pantes pisteusŰsin di autou

1:8 ouk Ín ekeinos to phŰs all ina marturÍsÍ peri tou phŰtos

1:9 Ín to phŰs to alÍthinon o phŰtizei panta anthrŰpon erchomenon eis ton kosmon

1:10 en tŰ kosmŰ Ín kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnŰ

1:11 eis ta idia Ílthen kai oi idioi auton ou parelabon

1:12 osoi de elabon auton edŰken autois exousian tekna theou genesthai tois pisteuousin eis to onoma autou

1:13 oi ouk ex aimatŰn oude ek thelÍmatos sarkos oude ek thelÍmatos andros all ek theou egennÍthÍsan

1:14 kai o logos sarx egeneto kai eskÍnŰsen en Ímin kai etheasametha tÍn doxan autou doxan Űs monogenous para patros plÍrÍs charitos kai alÍtheias

1:15 iŰannÍs marturei peri autou kai kekragen legŰn outos Ín on eipon o opisŰ mou erchomenos emprosthen mou gegonen oti prŰtos mou Ín

1:16 a=oti tsb=kai ek tou plÍrŰmatos autou Ímeis pantes elabomen kai charin anti charitos

1:17 oti o nomos dia a=mŰuseŰs tsb=mŰseŰs edothÍ Í charis kai Í alÍtheia dia iÍsou christou egeneto

1:18 theon oudeis eŰraken pŰpote tsb=o monogenÍs a=theos tsb=uios o Űn eis ton kolpon tou patros ekeinos exÍgÍsato

1:19 kai autÍ estin Í marturia tou iŰannou ote apesteilan a=[pros a=auton] oi ioudaioi ex ierosolumŰn iereis kai leuitas ina erŰtÍsŰsin auton su tis ei

1:20 kai ŰmologÍsen kai ouk ÍrnÍsato kai ŰmologÍsen oti a=egŰ ouk eimi tsb=egŰ o christos

1:21 kai ÍrŰtÍsan auton ti oun a=su Ílias ei tsb=su kai legei ouk eimi o prophÍtÍs ei su kai apekrithÍ ou

1:22 a=eipan tsb=eipon oun autŰ tis ei ina apokrisin dŰmen tois pempsasin Ímas ti legeis peri seautou

1:23 ephÍ egŰ phŰnÍ boŰntos en tÍ erÍmŰ euthunate tÍn odon kuriou kathŰs eipen Ísaias o prophÍtÍs

1:24 kai tsb=oi apestalmenoi Ísan ek tŰn pharisaiŰn

1:25 kai ÍrŰtÍsan auton kai a=eipan tsb=eipon autŰ ti oun baptizeis ei su ouk ei o christos a=oude tsb=oute Ílias a=oude tsb=oute o prophÍtÍs

1:26 apekrithÍ autois o iŰannÍs legŰn egŰ baptizŰ en udati mesos tsb=de umŰn estÍken on umeis ouk oidate

1:27 tsb=autos tsb=estin o opisŰ mou erchomenos tsb=os tsb=emprosthen tsb=mou tsb=gegonen ou tsb=egŰ ouk eimi a=[egŰ] axios ina lusŰ autou ton imanta tou upodÍmatos

1:28 tauta en ab=bÍthania ts=bÍthabara egeneto peran tou iordanou opou Ín a=o iŰannÍs baptizŰn

1:29 tÍ epaurion blepei b=[o ts=o b=iŰannÍs] ts=iŰannÍs ton iÍsoun erchomenon pros auton kai legei ide o amnos tou theou o airŰn tÍn amartian tou kosmou

1:30 outos estin a=uper tsb=peri ou egŰ eipon opisŰ mou erchetai anÍr os emprosthen mou gegonen oti prŰtos mou Ín

1:31 kagŰ ouk Ídein auton all ina phanerŰthÍ tŰ israÍl dia touto Ílthon egŰ en tsb=tŰ udati baptizŰn

1:32 kai emarturÍsen iŰannÍs legŰn oti tetheamai to pneuma katabainon a=Űs tsb=Űsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton

1:33 kagŰ ouk Ídein auton all o pempsas me baptizein en udati ekeinos moi eipen eph on an idÍs to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizŰn en pneumati agiŰ

1:34 kagŰ eŰraka kai memarturÍka oti outos estin o uios tou theou

1:35 tÍ epaurion palin eistÍkei o iŰannÍs kai ek tŰn mathÍtŰn autou duo

1:36 kai emblepsas tŰ iÍsou peripatounti legei ide o amnos tou theou

1:37 kai Íkousan tsb=autou oi duo mathÍtai a=autou lalountos kai ÍkolouthÍsan tŰ iÍsou

1:38 strapheis de o iÍsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zÍteite oi de a=eipan tsb=eipon autŰ rabbi o legetai a=methermÍneuomenon tsb=ermÍneuomenon didaskale pou meneis

1:39 legei autois erchesthe kai a=opsesthe a=Ílthan a=oun tsb=idete tsb=Ílthon kai a=eidan tsb=eidon pou menei kai par autŰ emeinan tÍn Ímeran ekeinÍn Űra ts=de Ín Űs dekatÍ

1:40 Ín andreas o adelphos simŰnos petrou eis ek tŰn duo tŰn akousantŰn para iŰannou kai akolouthÍsantŰn autŰ

1:41 euriskei outos a=prŰton tsb=prŰtos ton adelphon ton idion simŰna kai legei autŰ eurÍkamen ton b=mesian ats=messian o estin methermÍneuomenon ts=o christos

1:42 tsb=kai Ígagen auton pros ton iÍsoun emblepsas b=[de] ts=de autŰ o iÍsous eipen su ei simŰn o uios a=iŰannou tsb=iŰna su klÍthÍsÍ kÍphas o ermÍneuetai petros

1:43 tÍ epaurion ÍthelÍsen ts=o ts=iÍsous exelthein eis tÍn galilaian kai euriskei philippon kai legei autŰ a=o b=[o a=iÍsous b=iÍsous] akolouthei moi

1:44 Ín de o philippos apo bÍthsaida ek tÍs poleŰs andreou kai petrou

1:45 euriskei philippos ton nathanaÍl kai legei autŰ on egrapsen a=mŰusÍs tsb=mŰsÍs en tŰ nomŰ kai oi prophÍtai eurÍkamen iÍsoun tsb=ton uion tou iŰsÍph ton apo s=nazareth abt=nazaret

1:46 kai eipen autŰ nathanaÍl ek s=nazareth abt=nazaret dunatai ti agathon einai legei autŰ a=[o] philippos erchou kai ide

1:47 eiden o iÍsous ton nathanaÍl erchomenon pros auton kai legei peri autou ide alÍthŰs israÍlitÍs en Ű dolos ouk estin

1:48 legei autŰ nathanaÍl pothen me ginŰskeis apekrithÍ ts=o iÍsous kai eipen autŰ pro tou se philippon phŰnÍsai onta upo tÍn sukÍn eidon se

1:49 apekrithÍ tsb=nathanaÍl tsb=kai tsb=legei autŰ a=nathanaÍl rabbi su ei o uios tou theou su tsb=ei tsb=o basileus a=ei tou israÍl

1:50 apekrithÍ iÍsous kai eipen autŰ oti eipon soi a=oti eidon se upokatŰ tÍs sukÍs pisteueis meizŰ toutŰn a=opsÍ tsb=opsei

1:51 kai legei autŰ amÍn amÍn legŰ umin tsb=ap tsb=arti opsesthe ton ouranon aneŰgota kai tous aggelous tou theou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anthrŰpou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase