Index: Greek New Testament

 

Matthew 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

1:1 biblos geneseŰs iÍsou christou uiou ab=dauid ts=dabid uiou abraam

1:2 abraam egennÍsen ton isaak isaak de egennÍsen ton iakŰb iakŰb de egennÍsen ton ioudan kai tous adelphous autou

1:3 ioudas de egennÍsen ton phares kai ton zara ek tÍs thamar phares de egennÍsen ton esrŰm esrŰm de egennÍsen ton aram

1:4 aram de egennÍsen ton aminadab aminadab de egennÍsen ton naassŰn naassŰn de egennÍsen ton salmŰn

1:5 salmŰn de egennÍsen ton a=boes tsb=booz ek tÍs rachab a=boes tsb=booz de egennÍsen ton a=iŰbÍd tsb=ŰbÍd ek tÍs routh a=iŰbÍd tsb=ŰbÍd de egennÍsen ton iessai

1:6 iessai de egennÍsen ton ab=dauid ts=dabid ton basilea ab=dauid ts=dabid de tsb=o tsb=basileus egennÍsen ton ab=solomŰna ts=solomŰnta ek tÍs tou ouriou

1:7 solomŰn de egennÍsen ton roboam roboam de egennÍsen ton abia abia de egennÍsen ton a=asaph tsb=asa

1:8 a=asaph tsb=asa de egennÍsen ton iŰsaphat iŰsaphat de egennÍsen ton iŰram iŰram de egennÍsen ton ozian

1:9 ozias de egennÍsen ton iŰatham iŰatham de egennÍsen ton achaz achaz de egennÍsen ton ezekian

1:10 ezekias de egennÍsen ton manassÍ manassÍs de egennÍsen ton a=amŰs tsb=amŰn a=amŰs tsb=amŰn de egennÍsen ton iŰsian

1:11 iŰsias de egennÍsen ton iechonian kai tous adelphous autou epi tÍs metoikesias babulŰnos

1:12 meta de tÍn metoikesian babulŰnos iechonias egennÍsen ton salathiÍl salathiÍl de egennÍsen ton zorobabel

1:13 zorobabel de egennÍsen ton abioud abioud de egennÍsen ton a=eliakim tsb=eliakeim a=eliakim tsb=eliakeim de egennÍsen ton azŰr

1:14 azŰr de egennÍsen ton sadŰk sadŰk de egennÍsen ton a=achim tsb=acheim a=achim tsb=acheim de egennÍsen ton elioud

1:15 elioud de egennÍsen ton eleazar eleazar de egennÍsen ton matthan matthan de egennÍsen ton iakŰb

1:16 iakŰb de egennÍsen ton iŰsÍph ton andra marias ex Ís egennÍthÍ iÍsous o legomenos christos

1:17 pasai oun ai geneai apo abraam eŰs ab=dauid ts=dabid geneai dekatessares kai apo ab=dauid ts=dabid eŰs tÍs metoikesias babulŰnos geneai dekatessares kai apo tÍs metoikesias babulŰnos eŰs tou christou geneai dekatessares

1:18 tou de iÍsou christou Í a=genesis tsb=gennÍsis outŰs Ín mnÍsteutheisÍs tsb=gar tÍs mÍtros autou marias tŰ iŰsÍph prin Í sunelthein autous eurethÍ en gastri echousa ek pneumatos agiou

1:19 iŰsÍph de o anÍr autÍs dikaios Űn kai mÍ thelŰn autÍn a=deigmatisai tsb=paradeigmatisai eboulÍthÍ lathra apolusai autÍn

1:20 tauta de autou enthumÍthentos idou aggelos kuriou kat onar ephanÍ autŰ legŰn iŰsÍph uios ab=dauid ts=dabid mÍ phobÍthÍs paralabein a=marian tsb=mariam tÍn gunaika sou to gar en autÍ gennÍthen ek pneumatos estin agiou

1:21 texetai de uion kai kaleseis to onoma autou iÍsoun autos gar sŰsei ton laon autou apo tŰn amartiŰn autŰn

1:22 touto de olon gegonen ina plÍrŰthÍ to rÍthen upo tsb=tou kuriou dia tou prophÍtou legontos

1:23 idou Í parthenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouÍl o estin methermÍneuomenon meth ÍmŰn o theos

1:24 a=egertheis tsb=diegertheis de o iŰsÍph apo tou upnou epoiÍsen Űs prosetaxen autŰ o aggelos kuriou kai parelaben tÍn gunaika autou

1:25 kai ouk eginŰsken autÍn eŰs ou eteken tsb=ton uion tsb=autÍs tsb=ton tsb=prŰtotokon kai ekalesen to onoma autou iÍsoun

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase